Proceeding: ZP/7/20 Sukcesywna dostawa staplerów jednorazowych, w tym staplerów liniowych i okrężnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.

Deadlines:
Posted : 20-04-2020 20:45:00
Placing offers: 28-04-2020 11:00:00
Opening offers : 28-04-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 581.91 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx docx 56.5 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 76.5 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 52 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SIWZ-formularz asortymentowy.docx docx 19.46 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki.docx docx 18.37 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.25 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx docx 24.76 2020-04-20 20:45:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ 24.04.2020.docx docx 13.08 2020-04-24 11:28:19 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 203.72 2020-04-28 12:14:43 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 599.22 2020-04-30 15:54:27 Public message

Announcements

2020-04-30 15:54 Paweł Dopierała Wybór oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-28 12:14 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-24 11:28 Paweł Dopierała Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279