Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPD.261.14.2020 Zakup paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zad. 1-2

Deadlines:
Published : 15-04-2020 16:02:00
Placing offers : 11-05-2020 09:45:00
Offers opening : 11-05-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia - poniżej 214 000 euro - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2020r..pdf pdf 93.57 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 217.5 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 1 - formularz oferty.doc doc 77.5 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
zał. nr 1A -1B kosztorysy ofertowe.xlsx xlsx 14.03 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 17.05 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 3 (A,B) - oświadczenie_ przesłanki wykluczenia oraz spełniania warunków.doc doc 48.5 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 4 - informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 43.5 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 5A - projekt umowy.pdf pdf 233.97 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
Zał. Nr 5B - projekt umowy.pdf pdf 229.22 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
zz- wykaz stacji paliw zał. nr 4 do umowy (dot.zad.1).docx docx 13.04 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
zz-wykaz samochodów zamawiającego zał. nr 5 do umowy (dot.zad.1).docx docx 12.55 2020-04-15 16:02:00 Proceeding
odpowiedzi z dn. 29.04.2020 r. na zapytania.pdf pdf 679.16 2020-04-29 15:17:42 Public message
informacja z otwarcia ofert 11.05.2020 r..pdf pdf 340.39 2020-05-11 11:32:01 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty 20.05.2020.pdf pdf 448.07 2020-05-20 11:17:06 Public message

Announcements

2020-05-20 11:17 Agnieszka Mościcka zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-05-11 11:32 Agnieszka Mościcka informacja z otwarcia ofert 11.05.2020 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-29 15:17 Agnieszka Mościcka Odpowiedzi z dnia 29.04.2020 r. na zapytania.

odpowiedzi z dn. 29. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550