Proceeding: 20/2020/PN/Ł/OPBMR/INFR Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów elektrycznych, sanitarnych, oświetlenia, akumulatorów i baterii dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Deadlines:
Posted : 08-04-2020 11:24:00
Placing offers: 25-05-2020 09:00:00
Opening offers : 25-05-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 5.3 - projekt umowy (do części III-VII) zmiana 07.05.20.pdf pdf 533.69 2020-05-07 15:18:33 Proceeding
załącznik nr 5.2 - projekt umowy (do części II) po zmianie z 07.05.20.pdf pdf 539.4 2020-05-07 15:18:33 Proceeding
załącznik nr 5.1 - projekt umowy (do części I) po zmianie z 07.05.20.pdf pdf 536.69 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.7. po zmianie z 07.05.2020r. .xlsx xlsx 15.23 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.6. po zmianie z 07.05.2020r. .xlsx xlsx 16.49 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.5. po zmianie z 07.05.2020r. .xlsx xlsx 18.32 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.4. po zmianie z 07.05.2020r..xlsx xlsx 14.75 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.3. po zmianie z 07.05.2020r. .xlsx xlsx 15.64 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zał. 1.2. po zmianie z 07.05.2020r..xlsx xlsx 13.33 2020-05-07 15:16:04 Proceeding
zmiana SIWZ z 07.05.2020r(p)..pdf pdf 1340.53 2020-05-07 15:15:35 Proceeding
wyjaśnienia SIWZ ze zmianą z 07.05.2020r(p)..pdf pdf 1428.33 2020-05-07 15:15:35 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540078644 z dnia 07.05.2020r..pdf pdf 593.11 2020-05-07 15:15:35 Proceeding
Zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2020r..pdf pdf 527.88 2020-04-23 14:25:24 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.04.2020r..pdf pdf 438.55 2020-04-23 14:25:24 Proceeding
zał. 6 - wymagania-Kody_kreskowe.pdf pdf 3150.75 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 5.3. Ogólne warunki umowy cz. III, IV, V, VI VII.pdf pdf 531.71 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 5.2. Ogólne warunki umowy części II.pdf pdf 537.16 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 5.1. Ogólne warunki umowy cz. I.pdf pdf 535.27 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 4 Oświadczenie przesłanki wykluczenia.doc doc 39.5 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków udziału.doc doc 38.5 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 Zobowiązanie.doc doc 123 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 1.8 - Opis przedmiotu zamówienia (dla części I).pdf pdf 219.09 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.7. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 15.34 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.6. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 16.55 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.5. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 18.38 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.4. Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 15.1 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.3. Formularz asortymentowo - cenowy .xlsx xlsx 15.99 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.2. Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 13.65 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
zał. 1.1. Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 15.29 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 46.91 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
20_SIWZ.pdf pdf 642.04 2020-04-08 11:24:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 529089-N-2020.pdf pdf 5074.27 2020-04-08 11:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 95

Send a message to buyer