Proceeding: 03/2020/ZP Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź (ponowne ogłoszenie)

Deadlines:
Posted : 02-04-2020 15:49:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg ograniczony - wnioski
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, nowy SIWZ uwzględniający możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_po zmianach.doc doc 430.5 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 17643.97 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Druk Oferta Wykonawcy.docx docx 12.49 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Przedmiary robót.zip zip 4786.54 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 19126.8 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Szczególne wymagania w zakresie ochrony info.niejaw..docx docx 29.22 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Wzór Umowy i Załączniki do umowy.zip zip 1093.35 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Założenia wyjściowe do kosztoysowania.zip zip 79.25 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 350.79 2020-04-02 15:49:00 Proceeding
inf_o_uniewaznieniu.doc doc 57 2020-06-19 10:30:11 Public message

Announcements

2020-06-19 10:30 Dorota Spiradek W dniu 19.06.2020 r. Zamawiający w załączniku poniżej zamieścił informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

inf_o_uniewaznieniu. [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382