Proceeding: ZP/6/20 Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Deadlines:
Posted : 31-03-2020 22:10:00
Placing offers: 09-04-2020 13:00:00
Opening offers : 09-04-2020 13:15:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

.

Składanie ofert w postępowaniu wyłącznie w formie pisemnej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 7 - formularz ofertowy.doc doc 83.5 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wykaz osób.doc doc 41.5 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 5- Wykaz środków transportu.doc doc 30.5 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 4-wykaz usług.doc doc 36.5 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie.docx docx 20.02 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 2 - projekt umowy.doc doc 83 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 25.64 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.pdf pdf 945.47 2020-03-31 22:10:00 Proceeding
unieważnienie.pdf pdf 290.72 2020-04-20 15:20:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 13.67 2020-04-09 22:41:36 Public message

Announcements

2020-04-20 15:20 Paweł Dopierała Unieważnienie postępowania

unieważnienie.pdf

2020-04-09 22:41 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 254