Proceeding: ZP/TM/pn/03/2020 Sukcesywną (w partiach) dostawa chlorku sodu w postaci tabletek (sól tabletkowana) dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 30-03-2020 15:18:00
Placing offers: 22-04-2020 10:00:00
Opening offers : 22-04-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182 2020-03-30 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ-OPZ.pdf pdf 1480.45 2020-03-30 15:18:00 Proceeding
SIWZ z załącznikmai od nr 2 do nr 5 i od nr 7 do nr 9.pdf pdf 16963.27 2020-03-30 15:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 200.34 2020-03-30 15:18:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 5 i od nr 7 do nr 9 wersja WORD.docx docx 42.44 2020-03-30 15:18:00 Proceeding
OGŁOSZENIE pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 219.86 2020-04-06 12:31:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.pdf pdf 629.75 2020-04-07 13:10:10 Public message
Ogłoszenie pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ 07.04..pdf pdf 283.33 2020-04-07 13:12:03 Public message
Ogłoszenie-zmiana treści SIWZ.pdf pdf 880.75 2020-04-07 13:13:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 14.04.2020.pdf pdf 377.67 2020-04-14 14:27:02 Public message
Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ 14.04.2020r..pdf pdf 611.15 2020-04-14 14:28:15 Public message
Ogłoszenie - zmiana treści SIWZ 14.04.2020.pdf pdf 515.83 2020-04-14 14:29:28 Public message
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 367.48 2020-04-22 12:37:04 Public message
OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIENIE.pdf pdf 396.21 2020-05-05 12:20:43 Public message

Announcements

2020-05-05 12:20 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNI [...].pdf

2020-04-22 12:37 Termy Maltańskie Przetargi ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie - informa [...].pdf

2020-04-14 14:29 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie - zmiana [...].pdf

2020-04-14 14:28 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania (14.04.2020)

Ogłoszenie - pytania [...].pdf

2020-04-14 14:27 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-04-07 13:13 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - zmiana treści SIWZ.

Ogłoszenie-zmiana tr [...].pdf

2020-04-07 13:12 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Ogłoszenie pytania i [...].pdf

2020-04-07 13:10 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-04-06 12:31 Termy Maltańskie Przetargi OGŁOSZENIE pytanie i odpowiedź na pytanie do SIWZ

OGŁOSZENIE pytania i [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422