Proceeding: ZP/7/2020 Dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 30-03-2020 11:21:00
Placing offers: 15-05-2020 10:00:00
Opening offers : 15-05-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 6355.41 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 134.46 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
Zalacznik 1 - formularz ofertowy i cenowy.doc doc 124 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
zal 2 -JEDZ.doc doc 184 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
Zal_3_Opis techniczny analizatorów.docx docx 30.22 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
Zal 4 - projekt umowy.pdf pdf 883.13 2020-03-30 11:21:00 Proceeding
Potwierdzenie_przeslania_ogloszenia.png png 223.31 2020-04-22 17:46:04 Public message
Załącznik_do_pytania_nr_13_z_dnia_21.04.2020.pdf pdf 2501.51 2020-04-22 17:46:04 Public message
Pytania_i_odpowiedzi_Zamawiajacego.pdf pdf 7777.84 2020-04-22 17:46:04 Public message
Zal 4 - projekt umowy-modyfikacja z dnia 21.04.2020.pdf pdf 993.07 2020-04-22 17:46:04 Public message
SIWZ-7-2020_modyfikacja_z_dnia_21.04.2020.pdf pdf 1113.85 2020-04-22 17:46:04 Public message
Zalacznik 1 - formularz ofertowy i cenowy_modyfikacja_z_dnia_21.04.2020.doc doc 125 2020-04-22 17:46:04 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 83.14 2020-04-24 13:59:49 Public message
Potwierdzenie_przeslania_zmiany_ogloszenia.pdf pdf 144.03 2020-05-08 12:34:26 Public message
Zalacznik 1 - formularz ofertowy i cenowy_modyfikacja_z_dnia_08.05.2020.doc doc 125 2020-05-08 12:34:26 Public message
SIWZ_modyfikacja_z_dnia_08.05.2020.pdf pdf 635.42 2020-05-08 12:34:26 Public message
Informacja o modyfikacji 08052020.pdf pdf 1216.72 2020-05-08 12:34:26 Public message
Ogloszenie_o_zmianie_zamowienia_12.05.2020.pdf pdf 69.3 2020-05-12 10:14:55 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 219.98 2020-05-15 12:39:39 Public message
Rozstrzygnieie_postepowania.pdf pdf 731.42 2020-06-02 11:43:19 Public message

Announcements

2020-06-02 11:43 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Rozstrzygnieie_poste [...].pdf

2020-05-15 12:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-05-12 10:14 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-05-08 12:34 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ 08.05.2020

Potwierdzenie_przesl [...].pdf

Zalacznik 1 - formul [...].doc

SIWZ_modyfikacja_z_d [...].pdf

Informacja o modyfik [...].pdf

2020-04-24 13:59 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-04-22 17:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiaącego wraz ze zmianą treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu

Potwierdzenie_przesl [...].png

Załącznik_do_pytania [...].pdf

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Zal 4 - projekt umow [...].pdf

SIWZ-7-2020_modyfika [...].pdf

Zalacznik 1 - formul [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 595