Proceeding: Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dot. osób fizycznych i prawnych oraz na terenie Gminy Pruszcz Gdański z aktualizacją Bazy Azbestowej

Wioleta Wrona
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 20-03-2020 14:39:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Opening offers : 26-03-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja:   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej”

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia następującej dokumentacji i dokonania następujących czynności:

Zadanie 1

a)      Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu i przesłanie do Ministerstwa Rozwoju do 30.03.2020r.

b) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2032;

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie na płycie CD zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Pruszcz Gdański;

d) Pomoc w opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Zadanie 2

a)      opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi;

b)      aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją;

c)  wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

  

 

2. Niezbędne dane wspomagające sporządzenie oferty i określenie kosztów:

1) Liczba mieszkańców stałych – stan na dzień 02.01.2020 r.: 29240 osób,

2) Powierzchnia Gminy:  143,6 km 2, . Użytki rolne zajmują w gminie łącznie 71%, lasy i grunty leśne niecałe 4% powierzchni,

3) Liczba sołectw: 31 (liczba miejscowości 32),

4)  Liczba budynków: ok. 6200 szt. (dane wg GUS)

5) Charakter Gminy: wiejski (oprócz budynków mieszkalnych, duża liczba budynków gospodarczych pokryta azbestem),

6) Kod terytorialny: 2204042

 

3. Opis sposobu obliczania ceny.

Cenę brutto za całość zadania należy określić w złotych polskich – PLN.

 

4. Termin realizacji zamówienia.

Szacowany czas wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia: 30 września 2020r.

 

5. Warunki płatności.

1) Faktura będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe wskazane na fakturze.

2) Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

 

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium: 100% cena - łącznie za Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

 

Zamawiający uzależnia realizację zamówienia od uzyskania dotacji z Ministerstwa Rozwoju. W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu-Azbest ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji Zadania 1 i 2 niniejszego zadania. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli Zamawiający otrzyma informację o nieprzyznaniu dotacji z Ministerstwa.

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2020 r. do godz. 9.00 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (www.platformazakupowa.pl).

Platforma zakupowa Open Nexus, do 26.03.2020r. do godz. 9.00.

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

c)       należy dołączyć zestawienie zamówień dotyczących takiego samego przedmiotu zamówienia na rzecz innych gmin, tj. wykonanie w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat co najmniej 3 (trzech) zamówień na wykonanie lub aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

  

9. Dane do kontaktu:

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz Gdański

 

Osoba do kontaktu:

Wioleta Wrona, tel. 58 692 94 57, mail: wwrona@pruszczgdanski.pl

 

10. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

-         ofertę cenową – cena brutto, dla zadania nr 1 i zadania nr 2

-         oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 1,

-         zestawienie zamówień (3 szt.) dotyczących takiego samego przedmiotu zamówienia.


11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;

2. zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

3. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


Załączniki:

1. Oświadczenie                                                                                                                                


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 oświadczenie.docx docx 12.8 2020-03-20 14:39:00 Ordered object

Announcements

2020-04-24 13:16 Wioleta Wrona Podaję do publicznej wiadomości, że w postępowaniu ID 328691 nie wybrano żadnej oferty.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju, odstąpiono od realizacji niniejszego zadania.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 opracowanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej Zadanie 1 a) Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu i przesłanie do Ministerstwa Rozwoju do 30.03.2020r. b) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2032; c) wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie na płycie CD zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Pruszcz Gdański; d) Pomoc w opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania. Zadanie 1 a) Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu i przesłanie do Ministerstwa Rozwoju do 30.03.2020r. b) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2032; c) wykonanie dokumentacji fotograficznej i przekazanie na płycie CD zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Pruszcz Gdański; d) Pomoc w opracowaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Załącznik nr 1 oświa [...].docx

1 service - (0)
2 opracowanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej Zadanie 2 a) opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi; b) aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją; c) wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 94