Proceeding: ZP/5/20 Sukcesywna dostawa immunoglobuliny do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.

Deadlines:
Posted : 17-03-2020 20:31:00
Placing offers: 25-03-2020 11:00:00
Opening offers : 25-03-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx docx 25.28 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 45 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
załącznik nr 4a do SIWZ-formularz asortymentowo-cenowy.docx docx 19.14 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 52 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.21 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie warunki.docx docx 18.22 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.ods ods 4.36 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx docx 57.37 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 586.99 2020-03-17 20:31:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze cz. 1.pdf pdf 619.15 2020-04-06 15:26:39 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 2.pdf pdf 617.53 2020-04-06 15:26:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 199.34 2020-03-25 11:47:05 Public message

Announcements

2020-04-06 15:26 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: cz. 1 i 2

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-25 11:47 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 176