Proceeding: PRL-252-85/2020 Wykonanie pieczątek

Marcela Baranek
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Wielkopolski Zakład w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 12-03-2020 07:22:00
Placing offers: 26-03-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Wykonanie pieczątek

1.   Zapraszam do złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.

2.  Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z załączonym wzorem umowy, który szczegółowo reguluje zasady realizacji, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

3.   Zamawiający wymaga załączenia na Platformie zakupowej n/w dokumentów, w jednym pliku PDF:

1)    formularza ofertowego;

2)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)    pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z  ofertą.

4.   Na Platformie zakupowej należy podać ogólną  sumę cen jednostkowych netto.

5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

6.  Zapytania dotyczące niniejszego Postępowania należy składać wyłącznie przy użyciu Platformy zakupowej do dnia 25.03.2020 r. do godziny  godz. 10:00.

7.   Postępowanie jest dwuetapowe:

I etap - złożenie oferty wstępnej;

II etap – aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe. O formie i terminie negocjacji Wykonawcy
     zostaną poinformowani przez platformę zakupową lub drogą elektroniczną (mailowo) poza Platformą.

8.   Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków udziału w  postępowaniu.

9.  Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy dostarczyć do Zamawiającego ostateczną wersję oferty zgodnej z wynegocjowaną ceną w II etapie postępowania wraz
z oryginałami dokumentów określonych w pkt. 3 lub ich kopiami potwierdzonymi „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę lub notariusza, w formie papierowej lub elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym BEZPOŚREDNIO na adres: www.platformazakupowa.pl, w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania do ich złożenia.

10.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia wymaganych dokumentów (nie dotyczy wadium), w przypadku gdy są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości;

2)   unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny.

11.   W niniejszym Postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym, wszystkie informacje pozyskane od Wykonawców w  trakcie postępowania będą traktowane jako poufne i nie będą w  żaden sposób udostępniane publicznie.

13.   Postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu cywilnego.

14.   Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcela Baranek - tel. 665 913 827.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Skan Umowy - Wykonanie pieczątek.pdf pdf 614.61 2020-03-12 07:22:00 Proceeding
Załącznik w wersji edytowalnej.docx docx 38.26 2020-03-12 07:22:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pieczątek Wszystkie szczegóły zawarte w załącznikch do Ogłoszenia. Proszę o podanie ogólnej kwoty netto cen jednostkowych. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 285