Proceeding: 6S/2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Żółkiewskiego w Zabrzu

Deadlines:
Posted : 11-03-2020 08:30:00
Placing offers: 26-03-2020 08:00:00
Opening offers : 26-03-2020 08:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym zgodnie z regulaminem przetargowym ZPWiK sp. z o.o., Wykonawca ma możliwość ale nie ma obowiązku podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, kiedy Wykonawca prześle skany ręcznie podpisanych dokumentów, po wyborze oferty najkorzystniejszej będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów.

W niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji. Komunikacja z Wykonawcą odbywa się za pomocą: platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesyłania innych dokumentów 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 702.08 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
5_Załącznik nr 5 do SIWZ_Umowa.pdf pdf 685.13 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
4_Załącznik nr 4 do SIWZ_ liczba zatrudnionych.doc doc 44 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
3_Załącznik nr 3 do SIWZ_ wykaz zrealizowanych usług.doc doc 42 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
2_Załącznik nr 2 do SIWZ_OPZ.zip zip 42948.7 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
1_Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.doc doc 64.5 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
0_SIWZ.pdf pdf 6386.35 2020-03-11 08:30:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 1546.93 2020-04-08 08:45:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 592 2020-03-26 09:37:36 Public message

Announcements

2020-04-08 08:45 Małgorzata Tatarek Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-26 09:37 Małgorzata Tatarek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 454