Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PLPŁ/FZ/AS/221-7/2020 Zakup energii elektrycznej na 2021-2022 r. do Portu Lotniczego Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 06-03-2020 09:46:00
Placing offers : 17-04-2020 12:00:00
Offers opening : 17-04-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS047-112188-pl.pdf pdf 133.41 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 256.5 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Zalącznik nr 5 do SIWZ Oswiadczenie o posiadaniu umowy generalnej zSD.doc doc 32.5 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Zalącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenie tajemnica przedsiąbiorstwa.doc doc 30.5 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1,3,4 do SIWZ.docx docx 27.38 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xls xls 30.5 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy.doc doc 128 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 A do SIWZ Instrukcja skladania JEDZ-elektronicznie.pdf pdf 295.54 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 B do SIWZ Elektroniczny JEDZ-krotka instrukcja.pdf pdf 241.6 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ JEDZ.doc doc 183.5 2020-03-06 09:46:00 Proceeding
Pytania do SIWZ.pdf pdf 2500.64 2020-04-03 13:52:37 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 230.5 2020-04-20 10:15:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty.pdf pdf 329.49 2020-06-01 10:22:38 Public message
2020-OJS148-363979-pl.pdf pdf 92.82 2020-08-17 12:58:40 Public message

Announcements

2020-08-17 12:58 Anna Silecka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS148-363979-p [...].pdf

2020-06-01 10:22 Anna Silecka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-20 10:15 Anna Silecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2020-04-16 09:52 Anna Silecka Szanowni Państwo

Informujemy, iż otwarcie ofert odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących zakrywania ust i nosa obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-03 13:52 Anna Silecka Wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania do SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3228