Proceeding: ZP/1/2020/PL Dostawa 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Posted : 20-02-2020 11:25:00
Placing offers: 25-03-2020 10:00:00
Opening offers : 25-03-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.71 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
2. IDW - Część I SIWZ.pdf pdf 709.25 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
3. IDW Część I SIWZ - Formularze edytowalne.docx docx 74.99 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
4. JEDZ espd-request.xml xml 126.47 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
5. Wzór Umowy - Część II SIWZ.pdf pdf 187 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
6. Opis przedmiotu zamówienia - Część III SIWZ.pdf pdf 84.2 2020-02-20 11:25:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03.04.2020 r..pdf pdf 87.49 2020-04-03 12:24:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 81.77 2020-03-25 11:03:50 Public message

Announcements

2020-04-03 12:24 Dagmara Zachorska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-03-25 11:03 Dagmara Zachorska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 318