Proceeding: pn/01/2020 Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

Katarzyna Bury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 14-02-2020 09:51:00
Placing offers: 19-03-2020 12:00:00
Opening offers : 19-03-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ pn_01_2020 10 autobusów elektrycznych.doc doc 2129.5 2020-02-14 09:51:00 Proceeding
2020-OJS032-076098-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 170.3 2020-02-14 09:51:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty pn_01_2020.pdf pdf 637.95 2020-04-16 12:18:18 Public message
pismo przewodnie.pdf pdf 802.72 2020-03-20 13:56:06 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 810.98 2020-03-19 13:13:20 Public message
pytania i odpowiedzi pn_01_2020.pdf pdf 19456.34 2020-03-06 14:27:59 Public message

Announcements

2020-04-16 12:18 Katarzyna Bury Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o. o.", dla zadania nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi , znak sprawy pn/01/2020.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-20 13:56 Katarzyna Bury Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o., w zadaniu nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, znak sprawy pn/01/2020

pismo przewodnie.pdf

2020-03-19 13:13 Katarzyna Bury Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-06 14:27 Katarzyna Bury pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1288