Proceeding: ZP/4/20 Sukcesywna dostawa opatrunków, zestawów zabiegowo-operacyjnych, pieluchomajtek, wyrobów z gazy i włókniny do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.

Deadlines:
Posted : 12-02-2020 23:07:00
Placing offers: 24-02-2020 11:00:00
Opening offers : 24-02-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.docx docx 25.52 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.24 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki.docx docx 18.35 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SIWZ-formularz asortymentowy.docx docx 19.73 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 52 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.ods ods 37.49 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx docx 57.8 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 635.13 2020-02-12 23:07:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze cz. 16.pdf pdf 81.12 2020-03-05 15:34:31 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 6.pdf pdf 80.09 2020-03-05 15:34:31 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 17.pdf pdf 80.89 2020-03-05 15:34:31 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 8.pdf pdf 80.76 2020-03-05 15:31:29 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 13.pdf pdf 81.79 2020-03-05 15:31:29 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 15.pdf pdf 82.53 2020-03-05 15:31:29 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 10.pdf pdf 80.93 2020-03-03 15:25:56 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 11.pdf pdf 80.93 2020-03-03 15:25:56 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 18.pdf pdf 82.05 2020-03-03 15:25:56 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 7.pdf pdf 80.15 2020-03-03 15:25:56 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 1.pdf pdf 82.46 2020-02-28 14:34:59 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 2.pdf pdf 83.35 2020-02-28 14:34:59 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 9.pdf pdf 83.34 2020-02-28 14:34:59 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 12.pdf pdf 80.04 2020-02-28 14:34:59 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 19.pdf pdf 82.07 2020-02-28 14:34:59 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 3.pdf pdf 82.19 2020-03-02 15:04:51 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 4.pdf pdf 80.97 2020-03-02 15:04:51 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 5.pdf pdf 81.17 2020-03-02 15:04:51 Public message
Informacja o złożonych ofertach.xlsx xlsx 15.75 2020-02-24 19:41:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.29 2020-02-19 09:00:45 Public message
załącznik nr 1 do wyjaśnień.ods ods 42.36 2020-02-19 09:00:45 Public message
załącznik nr 2 do wyjaśnień.docx docx 19.4 2020-02-19 09:00:45 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 157.75 2020-02-19 09:00:45 Public message

Announcements

2020-03-05 15:34 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 6, 16 i 17

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-05 15:31 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 8,13,15

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-03 15:25 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 7, 10, 11, 18

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-02 15:04 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 3, 4 i 5

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-02-28 14:34 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty części: 1, 2, 9, 12 i 19

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-02-24 19:41 Paweł Dopierała Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].xlsx

2020-02-19 09:00 Paweł Dopierała Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załącznik nr 1 do wy [...].ods

załącznik nr 2 do wy [...].docx

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 602