Proceeding: ZP/003/20 Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Deadlines:
Posted : 11-02-2020 10:49:00
Placing offers: 17-03-2020 08:00:00
Opening offers : 17-03-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP-003-20 załączniki 1,2,3,5,6,8,9.docx docx 105.97 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
ZP-003-20 zał. 10 umowa przetwarzania.doc doc 2100 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
ZP-003-20 zał. 7 projekt umowy.docx docx 28.03 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
ZP-003-20 zał. 4 JEDZ espd-request.zip zip 85.16 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
ZP-003-20 SIWZ.doc doc 4284 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
ogłoszenie 2020-OJS029-067338-pl.pdf pdf 118.33 2020-02-11 10:49:00 Proceeding
06.03.2020_ZP-003-20 odpowiedzi 2020.03.06-1.docx docx 69.22 2020-03-06 14:38:03 Public message
ZP-003-20 Info z otwarcia.doc doc 2055.5 2020-03-17 10:18:51 Public message
ZP-003-20 wynik.doc doc 2053.5 2020-04-22 10:20:20 Public message

Announcements

2020-04-22 10:20 Tomasz Lulka Wynik postępowania

ZP-003-20 wynik.doc

2020-03-17 10:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-003-20 Info z otw [...].doc

2020-03-06 14:38 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

06.03.2020_ZP-003-20 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623