Proceeding: 05/2020/PN/Szkol i KO/Ł Obsługę serwisową systemów drukujących firmy XEROX oraz naprawę pogwarancyjną urządzeń drukujących dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na jej zaopatrzeniu.

Deadlines:
Posted : 06-02-2020 14:29:00
Placing offers: 26-03-2020 09:30:00
Opening offers : 26-03-2020 09:35:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu bez nr.pdf pdf 72.66 2020-03-23 11:29:24 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.64 2020-03-12 13:17:31 Proceeding
05_zał. 5 - Projekt umowy po zmianie.pdf pdf 454.98 2020-03-11 08:20:06 Proceeding
05 zał. 6.1. do projektu umowy II po zmianie.docx.pdf pdf 415.24 2020-03-10 06:14:01 Proceeding
05_zał.1 oraz 1.1. Formularz ofertowy po zmianie.doc doc 121 2020-03-10 06:13:56 Proceeding
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą.pdf pdf 2521.32 2020-03-10 06:09:41 Proceeding
Zał.1 oraz 1.1. po zmianie z dnia 14.02.2020.doc doc 120.5 2020-02-17 14:54:26 Proceeding
Zmiana SIWZ.pdf pdf 1471.69 2020-02-17 14:53:11 Proceeding
klauzula.docx docx 20.27 2020-02-11 14:42:11 Proceeding
Zał. 6.1 do projektu umowy część II.pdf pdf 241.4 2020-02-11 14:41:43 Proceeding
Zał.6 Projekt umowy II cz.pdf pdf 450.59 2020-02-11 14:41:36 Proceeding
Zał. 5 - Projekt umowy część I.pdf pdf 455.52 2020-02-11 14:41:13 Proceeding
Zał.4 Wykaz usług.doc doc 132 2020-02-11 14:41:03 Proceeding
Zał.3 Zobowiązanie.doc doc 31.5 2020-02-11 14:40:56 Proceeding
Zał.2 JEDZ.docx docx 47.08 2020-02-11 14:40:51 Proceeding
Zał.1 oraz 1.1. Formularz ofertowy.doc doc 120.5 2020-02-11 14:40:45 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 624.71 2020-02-11 14:40:37 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.11 2020-02-11 14:40:31 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.76 2020-02-06 14:29:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci II zamówienia.pdf pdf 668.56 2020-04-20 15:14:02 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I.pdf pdf 368.49 2020-04-07 14:32:28 Public message
01_ informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1085.25 2020-03-26 15:11:38 Public message

Announcements

2020-04-20 15:14 Małgorzata Łosik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-07 14:32 Katarzyna Kapler Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-04-07 14:30 Katarzyna Kapler The message was withdrawn by the Buyer.
2020-03-26 15:11 Katarzyna Kapler Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Katarzyna Kapler
Sekcja zamówień publicznych

01_ informacja z otw [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 532