Proceeding: 10/WPL/6WOG/2020 Usługi transportowe w zakresie przewozu osób realizowane na rzecz 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce oraz na potrzeby jednostek będących na jego zaopatrzeniu w 2020r.

Kamila Wnuk-Lipińska
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Posted : 05-02-2020 10:28:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał_Nr_7_do_SIWZ_wykaz osób zad.1,2,3,4.zip zip 48.12 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_6_do_SIWZ_wykaz_sprzętu.docx docx 15.36 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_5_do_SIWZ_zobowiązanie_innego_podmiotu.docx docx 16.94 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_4_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 34.55 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_3_do_umowy_karta_przejazdu.docx docx 19.02 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_3_do_SIWZ_projekt_umowy_zad.1,2,3,4.docx docx 44.45 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_2_do_SIWZ_Grupa kapitałowa.docx docx 19.01 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_1_do_umowy _cudzoziemcy.docx docx 22.56 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zał_Nr_1_do_oferty_formularze_cenowe.zip zip 54.15 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Zal_1_SIWZ_Oświadczenie_brak podstaw_do_wykluczenia.docx docx 19.59 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Umowa_powierzenia_danych.docx docx 26.11 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 117.5 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 509318.docx docx 30.04 2020-02-05 10:28:00 Proceeding
info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.docx docx 16.25 2020-03-03 11:44:35 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 54.39 2020-02-14 13:28:19 Public message
Zapytania i odpowiedzi Zamawiającego.docx docx 24.55 2020-02-11 13:13:08 Public message

Announcements

2020-03-03 11:44 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

info_o_wyborze_najko [...].docx

2020-02-14 13:38 Kamila Wnuk-Lipińska Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2020-02-14 13:28 Kamila Wnuk-Lipińska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2020-02-11 13:13 Kamila Wnuk-Lipińska Zapytania i odpowiedzi.

Zapytania i odpowied [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 371