Proceeding: Sprzedaż drewna opałowego.

Ewelina Nobis 32/60 69 472
Szkoła Policji w Katowicach
Deadlines:
Posted : 29-01-2020 11:40:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Postępowanie przetargowe na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w związku z przygotowaniem terenu do realizacji zadania pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach”.

 

Szkoła Policji w Katowicach na podstawie art. 701-703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w związku z przygotowaniem terenu do realizacji zadania pn. „Przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach”. Wykaz pozyskanego drewna stanowi załącznik nr 1.

 

Zainteresowani obejrzeniem dostępnego asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2 mogą zgłaszać ten fakt telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Katowicach
(tel. 32 60 69 462), informując o godzinie
stawiennictwa lub telefonicznie Pani Ewelinie Nobis, tel. 32 60 69 472. Prezentacja asortymentu odbywać się będzie w dniach powszednich w godzinach od 900 do 1300 do dnia 13 lutego 2020 r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Katowicach w pomieszczeniu nr 13 budynku „D” lub przesłać na adres:

Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r., do godz. 1000, z dopiskiem „Oferta na zakup drewna”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1030.

 

Warunki przetargu:

Oferta musi zawierać wypełnione załączniki nr 3 i nr 4  podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Kupującego.

Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą oferowaną ceną netto za dany asortyment drewna.  W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Po wyłonieniu Kupującego zostanie zawarta umowa sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 5. Odbiór sprzedanego drewna nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

 

Szkoła Policji w Katowicach zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

RODO – klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie www.katowice.szkolapolicji.gov.pl w zakładce RODO oraz w naszej siedzibie na tablicach informacyjnych.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 - Wzór umowy sprzedaży - przetarg 2020.doc doc 37.5 2020-01-29 11:43:55 Ordered object
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.doc doc 37.5 2020-01-29 11:43:50 Ordered object
Załącznik nr 3 - Oferta cenowa Kupującego - 2020 .docx docx 17.46 2020-01-29 11:43:42 Ordered object
Załącznik nr 2 - Wykaz drewna.doc doc 37.5 2020-01-29 11:43:37 Ordered object
Załącznik nr 1 - Wykaz pozyskanego drewna.doc doc 5097 2020-01-29 11:43:21 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż drewna opałowego. -

Załącznik nr 5 - Wzó [...].doc

Załącznik nr 4 - For [...].doc

Załącznik nr 3 - Ofe [...].docx

Załącznik nr 2 - Wyk [...].doc

Załącznik nr 1 - Wyk [...].doc

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 192