Proceeding: ZP/2/20 Sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych, artykułów do sterylizacji oraz środków myjąco-dezynfekujących do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o.

Deadlines:
Posted : 20-01-2020 19:57:00
Placing offers: 30-01-2020 11:00:00
Opening offers : 30-01-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy.docx docx 28.34 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy.docx docx 28.75 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 44.5 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.docx docx 20.22 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie warunki.docx docx 18.34 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 2a do SIWZ-formularz asortymentowy.docx docx 19.68 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 52 2020-01-20 20:00:50 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.ods ods 21.61 2020-01-20 20:00:41 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx docx 56.61 2020-01-20 20:00:09 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 590.39 2020-01-20 20:00:05 Proceeding
zawiadomienie o wyborze część 4.pdf pdf 389 2020-02-06 14:41:57 Public message
unieważnienie część 3.doc doc 35.5 2020-02-03 21:01:41 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 1.pdf pdf 70.14 2020-02-03 15:03:56 Public message
zawiadomienie o wyborze cz. 2.pdf pdf 70.11 2020-02-03 15:03:56 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 13.87 2020-01-30 19:53:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 382.93 2020-01-26 18:28:27 Public message
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ.docx docx 23.11 2020-01-26 18:28:27 Public message
załącznik do wyjaśnień oraz modyfikacji.ods ods 23.78 2020-01-26 18:28:27 Public message

Announcements

2020-02-06 14:41 Paweł Dopierała Wybór oferty część 4

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-02-03 21:01 Paweł Dopierała Unieważnienie postępowania część nr 3

unieważnienie część [...].doc

2020-02-03 15:03 Paweł Dopierała Wybór oferty część nr 1 i 2

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-30 19:53 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2020-01-26 18:28 Paweł Dopierała Wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia oraz mod [...].docx

załącznik do wyjaśni [...].ods

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 558