Proceeding: ZP/TM/pn/01/2020 Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 16-01-2020 14:08:51
Placing offers: 18-02-2020 10:00:00
Opening offers : 18-02-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.12 2020-01-16 14:13:11 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 16653.91 2020-01-16 14:13:11 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 265.64 2020-01-16 14:13:11 Proceeding
Załącznik nr 13 do SIWZ- JEDZ-instrukcja wypełniania.pdf pdf 1155.45 2020-01-16 14:13:11 Proceeding
Załączniki do SIWZ bez zał. nr. 1, 4, 6, .pdf pdf 11177.67 2020-01-16 14:13:12 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ - Tabela nr 1.pdf pdf 376.83 2020-01-16 14:17:34 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 11081.23 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ - Instrukcja czyszczenia Strefy SPA.pdf pdf 2560.64 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ - Instrukcja Mycia I Konserwacji Balustrad Ze Stali Nierdzewnej.pdf pdf 220.87 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 4 do OPZ - Instrukcja Mycia I Konserwowania Posadzki Wieży Do Skoków.pdf pdf 1295.55 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ- Instrukcja Czyszczenia Zabawek Piankowych.pdf pdf 24.98 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ- Instrukcja Czyszczenia Mebli W Holu Wejściowym (Parter).pdf pdf 732.51 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 7do OPZ - Instrukcja Pielęgnacji Posadzek Antypoślizgowych Szatni Części Rekreacyjnej.pdf pdf 198 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 8 do OPZ - Plan ciągu komunikacyjnego do zabezpieczenia w przypadku wystąpienia gołoledzi lub opadów śniegu.pdf pdf 332.94 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 9 do OPZ- Porozumienie o współpracy pracodawców.pdf pdf 137.11 2020-01-16 14:17:35 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy-Protokół odbioru.pdf pdf 55.1 2020-01-16 14:19:25 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy Oświadczenie o Zachowaniu Poufności.pdf pdf 225.74 2020-01-16 14:19:25 Proceeding
Załącznik nr 10 do OPZ- Zalecenia Mycia i konserwacji szyb oklejonych folią termiczną.pdf pdf 738.46 2020-01-16 14:19:25 Proceeding
Załączniki do SIWZ bez zał. nr 1, 4, 6, 13 w wersji edytowalnej.docx docx 33.84 2020-01-16 14:20:06 Proceeding
Pytania do SIWZ i odpowiedzi na pytania.pdf pdf 437.95 2020-01-23 13:23:14 Public message
Pytania do SIWZ- oględziny obiektu.pdf pdf 244.43 2020-01-27 14:40:06 Public message
Zaktualizowany Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy .pdf pdf 304.91 2020-01-30 14:31:58 Public message
Aktualizacja Zał. nr 6 do SIWZ i poprawka omyłki pisarskiej.pdf pdf 210.21 2020-01-30 14:31:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.pdf pdf 612.98 2020-02-04 13:10:05 Public message
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.05 2020-02-18 14:11:54 Public message
Ogłoszenie - wybór oferty.pdf pdf 328.44 2020-03-13 13:51:12 Public message

Announcements

2020-03-13 13:51 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie - wybór o [...].pdf

2020-02-18 14:11 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie-informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie - informa [...].pdf

2020-02-04 13:10 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-01-30 14:31 Termy Maltańskie Przetargi Zmiana treści Zał. nr 6 do SIWZ i poprawienie omyłki pisarskiej

Zaktualizowany Załąc [...].pdf

Aktualizacja Zał. nr [...].pdf

2020-01-27 14:40 Termy Maltańskie Przetargi Pytania do SIWZ-oględziny obiektu

Pytania do SIWZ- ogl [...].pdf

2020-01-23 13:23 Termy Maltańskie Przetargi Pytania do SIWZ i odpowiedzi na zadane pytania

Pytania do SIWZ i od [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426