Proceeding: 3/2020 Dostawa immunoglobulin oraz leków stosowanych w leczeniu SM - Program lekowy

Deadlines:
Posted : 15-01-2020 09:43:41
Placing offers: 18-02-2020 11:00:00
Opening offers : 18-02-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS010-018962-pl.pdf pdf 195.53 2020-01-15 09:46:17 Proceeding
Zal8 projekt umowy.pdf pdf 178.41 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 46 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 45.81 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 47.84 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 91.19 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal2.xlsx xlsx 11.38 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
Zal_1.doc doc 86 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1919.61 2020-01-15 09:45:57 Proceeding
wynik.pdf pdf 723.79 2020-02-27 18:50:24 Public message
86_5.pdf pdf 480.54 2020-02-18 12:40:41 Public message
odp.pdf pdf 483.25 2020-01-28 09:53:43 Public message
Zal2_zmiana_28012020.xlsx xlsx 11.4 2020-01-28 09:53:43 Public message

Announcements

2020-02-27 18:50 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 27.02.2020 r.

wynik.pdf

2020-02-18 12:40 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 18.02.2020 r.

86_5.pdf

2020-01-28 09:53 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi na pytania z dn. 28.01.2020r. oraz modyfikacja treści SIWZ w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zadanie Program lekowy w leczeniu SM II.
W załączeniu obowiązujący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

odp.pdf

Zal2_zmiana_28012020 [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 453