Proceeding: DUUE 2020/S 008-014180 „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 01.03.2020r – 28.02.2021r. – podzielone na sześć zadań/części

Walentyna Bończak
Urząd Miasta Legnica Department: Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Posted : 13-01-2020 10:34:25
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

2. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – usługi.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).    

4. Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z pkt III., pkt  IX, XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" IDW - Rozdział 2 siwz.

6.  Zamówienie podzielone jest na części - 6 zadań/części. Oferty  można składać
w odniesieniu do wszystkich części. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy:  wszystkie części - 6 zadań/części.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
strona_tytułowa.pdf pdf 466.93 2020-01-13 10:39:56 Proceeding
Rozdział3_projekty_umów_z_załacznikami.zip zip 8859.08 2020-01-13 10:39:56 Proceeding
Rozdział1_Formularz_oferty.pdf pdf 564.83 2020-01-13 10:39:56 Proceeding
Rozdzial2_IDW_z_załacznikami.zip zip 11983.81 2020-01-13 10:39:56 Proceeding
Ogłoszenie_DUUE.pdf pdf 206.45 2020-01-13 10:39:55 Proceeding
Ogloszenie_o_udzieleniu_DUUE.pdf pdf 128.06 2020-05-29 09:21:05 Public message
INFORMACJA_ROZSTRZYGNIĘCIE.pdf pdf 2052.84 2020-03-23 14:57:12 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.72 2020-02-14 11:58:30 Public message
pismo_odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 2778.76 2020-02-07 13:47:02 Public message
zmienione_zmodyfikowane_załaczniki.zip zip 214.73 2020-02-07 13:47:02 Public message
Zapytania_odpowiedzi2.pdf pdf 934.66 2020-01-29 12:30:38 Public message
Sprostowanie_zmiana_ogłoszenia_DUUE.pdf pdf 78.63 2020-01-24 11:28:56 Public message
zal1_do_IDW_OPZ_zadania_1_6.zip zip 86.89 2020-01-24 11:28:56 Public message
zal1_do_umowy_OPZ_zadania_1_6.zip zip 87.22 2020-01-24 11:28:56 Public message
zal2_do_umowy_formularze_cenowe_zadania_1_6.zip zip 59.26 2020-01-24 11:28:56 Public message
zal10_do_IDW_formularze_cenowe_zadania_1_6.zip zip 59.2 2020-01-24 11:28:56 Public message
zapytanie_odpowiedz_modyfikacja_siwz.pdf pdf 1273.2 2020-01-24 11:28:56 Public message

Announcements

2020-05-29 09:21 Walentyna Bończak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-03-23 14:57 Walentyna Bończak INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

INFORMACJA_ROZSTRZYG [...].pdf

2020-02-14 11:58 Walentyna Bończak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-02-07 13:47 Walentyna Bończak pismo odpowiedzi na zapytania i zmienione załączniki

pismo_odpowiedzi_na_ [...].pdf

zmienione_zmodyfikow [...].zip

2020-01-29 12:30 Walentyna Bończak Pismo Zamawiającego - odpowiedzi na zapytania II

Zapytania_odpowiedzi [...].pdf

2020-01-24 11:28 Walentyna Bończak Pismo-odpowiedz na zapytanie oraz zmiana siwz: IDW i załączników oraz Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia DUUE.

Sprostowanie_zmiana_ [...].pdf

zal1_do_IDW_OPZ_zada [...].zip

zal1_do_umowy_OPZ_za [...].zip

zal2_do_umowy_formul [...].zip

zal10_do_IDW_formula [...].zip

zapytanie_odpowiedz_ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 645