Proceeding: EZ.272.1.1.2020 Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2020

Deadlines:
Posted : 13-01-2020 08:35:11
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 6 - Instrukcja dla Wykonawcy.pdf pdf 2776.99 2020-01-13 09:15:50 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 17.87 2020-01-13 09:15:44 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.doc doc 290.5 2020-01-13 09:15:40 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 406.95 2020-01-13 09:15:35 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 445.92 2020-01-13 09:15:29 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc doc 66.5 2020-01-13 09:15:20 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 313.6 2020-01-13 09:15:10 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 SIWZ.pdf pdf 729.97 2020-01-13 09:14:48 Proceeding
EZ.272.1.1.2020 Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 352.22 2020-01-13 09:14:42 Proceeding
272.1.1.6.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 76.57 2020-03-09 14:19:46 Public message
EZ.272.1.1.2.2020 Zwiadomienie o unieważnieniu 9. części postępowania.pdf pdf 39.79 2020-02-17 11:38:15 Public message
EZ.272.1.1.1.2020 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 85.46 2020-02-17 10:14:40 Public message
EZ.272.1.1.2010 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 44.97 2020-02-04 09:59:50 Public message

Announcements

2020-03-09 14:19 Marcin Bąk Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

272.1.1.6.2020 Infor [...].pdf

2020-02-17 11:38 Marcin Bąk Zawiadomienie o unieważnieniu dziewięciu części postępowania

EZ.272.1.1.2.2020 Zw [...].pdf

2020-02-17 10:14 Marcin Bąk Informacja z otwarcia ofert

EZ.272.1.1.1.2020 In [...].pdf

2020-02-04 09:59 Marcin Bąk Wyjaśnienie treści SIWZ

EZ.272.1.1.2010 Wyja [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 513