Proceeding: Zakup węża zbrojonego ciśnieniowego w oplocie tekstylnym

Marian Skórecki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Department: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Deadlines:
Posted : 10-01-2020 07:39:41
Placing offers: 15-01-2020 07:51:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu ……….......... informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem
Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.1.   
Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open
Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.2.   
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty
składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).3.   
Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne
załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę
godzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną
ofertę.4.   
Podana
przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cena
musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmować
wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty
wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu
i zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa
przedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.5.   
O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w
cenie netto+ podatek VAT.6.   
Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30
dni od upływu terminu składania ofert.7.   
Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że
zaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiały
i urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania
wynikające z przepisów prawa.8.   
W przypadku dostawy niezgodnej z opisem
przedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w
Gorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.9.   
PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę
najkorzystniejszą, zgodnie                 
z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.10.  PWiK
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi
zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.11.  Warunkiem
złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu
przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta
oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich
przestrzegania.W razie niewyrażenia zgody na
powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na ………………..

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup węża zbrojonego ciśnieniowego w oplocie tekstylnym Zakup węża zbrojonego ciśnieniowego w oplocie tekstylnym wąż ciśnieniowy DN 12 ( 1/2''), ciśnienie 250-275 bar, oplot tekstylny pojedynczy.Wąż z zaprawionymi końcówkami. 50 m Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 230

Send a message to buyer