Proceeding: Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych

Renata Glinka
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK
Deadlines:
Posted : 09-01-2020 11:04:00
Placing offers: 18-01-2020 16:00:00
Opening offers : 18-01-2020 16:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

UDT zaprasza do składania ofert na realizację trzydniowego szkolenia z zakresu optymalizacji i modelowania procesów biznesowych. 

Cele i oczekiwane efekty

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodologią zarządzania procesami, narzędziami oraz efektami analizy procesów (BPMN, SIPOC, SIX SIGMA).

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • znać i umieć zastosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów;
 • identyfikować procesy w ramach działania organizacji;
 • umieć opisać i ocenić wybrane procesy;
 • zidentyfikować wąskie gardła;
 • opracować wnioski i rekomendacje do ulepszenia wybranych procesów, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”.
 • Na bazie pozyskanej wiedzy teoretycznej przy współpracy z trenerami, uczestnicy powinni rozpisać wybrane procesy, dokonać ich analizy i wypracować optymalne rozwiązania, możliwe do wdrożenia w UDT.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska UDT oraz osoby dedykowane do analizy procesów. Szkolenie powinno być prowadzone przez 2 trenerów z doświadczeniem menedżerskim.

Pierwszy dzień szkolenia:

 • Forma: teoria  + przykłady praktyczne (8h lekcyjnych pracy merytorycznej).
 • Zakres merytoryczny: Cele, metodyka, narzędzia, efekty mapowania i analizy procesów.
 • Uczestnicy: grupa licząca max. 30 osób. Uczestnikami będą przedstawiciele kadry menedżerskiej UDT (10 os) oraz osoby dedykowane do mapowania i analizy procesów (20 os). 

Drugi i trzeci dzień szkolenia

Forma: warsztat (łącznie 16 h lekcyjnych pracy merytorycznej).

Uczestnicy: grupa licząca max. 20 osób - liderzy, osoby dedykowane do mapowania i analizy procesów w UDT.

Zakres merytoryczny:

 1. Mapowanie kilku wybranych procesów z UDT.
 2. Analiza i ocena stanu faktycznego wybranych procesów.
 3. Zidentyfikowanie wąskich gardeł, możliwości optymalizacji.
 4. Opracowanie rekomendacji do ulepszenia wybranych procesów, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”.

Szczegóły organizacyjne:

 • wstępny termin: I kwartał 2020
 • miejsce – Warszawa, siedziba UDT;
 • ewentualne noclegi trenerów - po stronie Wykonawcy;zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z odpowiednim wyposażeniem dwie przerwy kawowe w trakcie szkolenia (15 minutowe) i obiad.

Wykonawca zapewnia: dwóch trenerów prowadzących szkolenie; ewentualny transport i nocleg trenerów; imienny certyfikat ukończenia szkolenia dla wszystkich uczestników; materiały szkoleniowe.

Zamawiający zapewnia: salę szkoleniową wraz z odpowiednim wyposażeniem, dwie przerwy kawowe w trakcie szkolenia (15 minutowe) i obiad.

Kryteria wyboru Wykonawcy:

1. Cena - 50%

2. Poza cenowe kryteria oceny ofert:

a)      Doświadczenie trenerów – 20 % - w oparciu o dołączone do oferty CV

Doświadczenie trenerów proponowanych przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń, warsztatów o podobnej tematyce.


b)      Menedżerskie doświadczenie trenerów – 10 % - w oparciu o dołączone do oferty CV

Zamawiający wymaga, aby trenerzy wskazani przez Wykonawcę posiadali doświadczenie menedżerskie. Przy ocenie będzie brana pod uwagę wielkość firmy, rozpiętość kierowania oraz szczebel zarządzania.


c)  Program szkolenia – 20% - w oparciu o dołączoną do oferty propozycję programu. Ocenie będziew podlegać adekwatność programu do oczekiwań zamawiającego, sposób przygotowania i realizacji projektu, zaproponowane metody pracy.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją ww. szkolenia, proszę o przesłanie oferty zawierającej: opis firmy szkoleniowej; doświadczenie firmy w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce; CV - sylwetki trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia; propozycję programu szkolenia w oparciu o zawarte w ogłoszeniu założenia (ostateczny program merytoryczny zostanie opracowany wspólnie z Zamawiającym); w cenie oferty proszę ująć wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi, w szczególności; materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników, certyfikat ukończenia szkolenia, itp.

Proszę o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 r. na wskazany w zapytaniu adres mailowy. W przypadku pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt za pośrednictwem Platformy zakupowej – Przycisk: „Wyślij wiadomość”.

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
 • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego pt.: Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych (prowadzonym w trybie zamówienia poniżej 30 000 euro);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku pytań:  - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel 22 57 22 229 lub 22 57 22 451.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe UDT.pdf pdf 215.05 2020-01-09 11:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Nazwa pozycji USŁUGA SZKOLENIOWA (Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oświadczamy, że szkolenie jest wydarzeniem mającym na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i jest w całości finansowane ze środków publicznych. W związku z powyższym może zostać objęte zwolnioną stawką VAT. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.7534 PLN, EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
3 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych potwierdzających należyte wykonanie szkoleń o zamawianej tematyce (0)
4 Doświadczenie trenera - w oparciu o dołączone do oferty CV. 20% Doświadczenie trenerów proponowanych przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń, warsztatów o podobnej tematyce. (0)
5 b) Menedżerskie doświadczenie trenerów – w oparciu o dołączone do oferty CV 10% Zamawiający wymaga, aby trenerzy wskazani przez Wykonawcę posiadali doświadczenie menedżerskie. Przy ocenie będzie brana pod uwagę wielkość firmy, rozpiętość kierowania oraz szczebel zarządzania. (0)
6 Program szkolenia - w oparciu o dołączoną do oferty propozycję programu. 20% Przy ocenie będzie brana pod uwagę adekwatność programu do oczekiwań zamawiającego, sposób przygotowania i realizacji projektu, zaproponowane metody pracy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 354