Proceeding: 299014 ŚWIADCZENIE USŁUGI PRANIA/CZYSZCZENIA ODZIEZY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ DLA PRACOWNIKÓW BIURA W OPOLU W ROKU 2020

Barbara Jankowska
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 08-01-2020 14:45:16
Placing offers: 20-01-2020 07:00:00
Opening offers : 20-01-2020 07:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo.

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi prania/czyszczenia odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Biura w Opolu w 2020 r.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- Wykonawca musi mieć punkt przyjmowania odzieży na terenie Opola;  

- wykonanie usługi musi nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu przekazania odzieży do prania/czyszczenia;

- kontakt: proszę o wpisanie w polu "Mój komentarz do oferty" kontaktowego numeru telefonu.


Prosimy o prawidłowe podanie cen i stawek Vat stanowiących o rozstrzygnięciu.Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego na świadczenie usługi prania odzieży roboczej i ochronnej prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 77 46 40 800

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OFERTA WYKONAWCY.xlsx xlsx 15.15 2020-01-08 14:54:38 Proceeding
OFERTA WYKONAWCY.xlsx xlsx 15.15 2020-01-08 15:02:03 Ordered object
zalacznik_nr_2_-_OSWIADCZENIE_RODO.docx docx 16.91 2020-01-13 19:35:29 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usługi prania/czyszczenia odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego Biuro w Opolu w 2020 roku. -

OFERTA WYKONAWCY.xls [...].xlsx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.7534 PLN, EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.

zalacznik_nr_2_-_OSW [...].docx

(0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - max 3 dni od otrzymania odzieży do prania/czyszczenia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 165