Proceeding: Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku

Agnieszka Renka
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
Deadlines:
Posted : 07-01-2020 09:49:08
Placing offers: 15-01-2020 09:45:00
Opening offers : 15-01-2020 10:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

A. Charakterystyka zadania:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy budowie oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku.
  2. Zakres robót planowanych do realizacji:

2.1. Branża elektryczna:

     2.1.1. Podstawowe dane sieci kablowej:

           a) linia oświetlenia kablowego 0,4 kV YAKXs 4x25mm2 o długości 994 m ;

           b) montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem 1 m w ilości 19 szt.;

           c) montaż opraw oświetleniowych ze źródłem OIP 66 II kl 71W w ilości 19 szt.

 

B.     Termin realizacji:

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2020r. (do dnia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy).
  2. Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i uznania ich za należycie wykonane, z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 

C.     W zakresie oferty należy uwzględnić:

  1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1.1.      Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi;

1.2.      Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;

1.3.      Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                        a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                              i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

1.4.      Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania;

1.5.      Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych;

  1. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności:

2.1.      Przed rozpoczęciem budowy kompleksowe sprawdzenie dokumentacji projektowej pod kątem kompletności i prawidłowości wykonania oraz poinformowanie Zamawiającego o możliwych trudnościach w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Zaproponowanie działań naprawczych;

2.2.      Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii;

2.3.      W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót);

2.4.      Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach koordynacyjnych mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy minimum 1 raz w tygodniu oraz według potrzeb określonych przez Zamawiającego;

2.5.      Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji;

2.6.      Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym.

 

D.    Informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych:

1.      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.1.            Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 300 Lębork, tel. 59 8624 280;

1.2.            Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lęborku jest pani Bożena Steciuk, e-mail: iod@um.lebork.pl, tel. 59 8637 733;

1.3.            Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.      Wykonawca posiada:

2.1.      Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

2.2.      Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

2.3.      Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

2.4.      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.      Wykonawcy nie przysługuje:

3.1.      W związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

3.2.      Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

E.     Uwagi formalne:

1.      Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w siedzibie Zamawiającego, tel. 59 86-37-753, tel. kom. 608 584 785.

2.      W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

3.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

3.1. Dokumentacją projektową pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku” składającą się z następujących elementów:

3.1.1. Projekt wykonawczy - Branża energetyczna - stanowiący Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia;

3.1.2. Projekt budowlany - Branża energetyczna- stanowiący Załącznik nr 9 do do przedmiotu zamówienia;

3.1.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego - stanowiący Załącznik nr 10 do do przedmiotu zamówienia;

3.1.4. Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 11 do do przedmiotu zamówienia.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr - 11 PRZEDM. OŚW.ul.Spółdzielczej.pdf pdf 95.57 2020-01-07 09:52:28 Proceeding
załacznik nr 10 - Spec. oświetl zewnętrzne ul.Spółdzielcza.pdf pdf 131.4 2020-01-07 09:52:22 Proceeding
Załącznuk nr 9 - Projekt budowlany - branża energrtyczna.pdf pdf 129.87 2020-01-07 09:52:08 Proceeding
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - branża energetyczna .pdf pdf 130.04 2020-01-07 09:52:01 Proceeding
E-2 Schemat oświetlenia Model (1).pdf pdf 383.12 2020-01-07 09:51:49 Proceeding
E-1 OŚWIETL PLAN ZAGOPODAROWANIA spółdzielcza nowa z zud Model 2.pdf pdf 2050.96 2020-01-07 09:51:46 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozycja - 1 pc. Urząd Miejski w Lęborku
Armii Krajowej 14
84-300, Lębork
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 240

Send a message to buyer