Proceeding: Dostawa przycisków wezwania dźwigu osobowego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy

Sylwia Łońska
Urząd Dozoru Technicznego Department: Oddział UDT w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 07-01-2020 08:20:00
Placing offers: 15-01-2020 08:09:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę przycisków wezwania dźwigu osobowego WITTUR z napędem hydraulicznym (rok produkcji 2014) , będącego wyposażeniem budynku OUDT w Bydgoszczy  przy ulicy Kamiennej 76.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawieniem oferty, prosimy o jej przesłanie  za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Istotne warunki realizacji zamówienia:

- dostawa przycisków CALL PUSH BUTTOM BUT SAN do  siedziby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ulicy Kamiennej 76;

- termin płatności- 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby UDT

Informacja o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

  •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl), 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizację zamówienia publicznego na " dostawa przycisków wezwania dźwigu osobowego dla  siedziby OUDT Bydgoszcz przy ulicy Kamiennej 76", prowadzonym w trybie zapytania cenowego
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

                −  w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

                −  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

               −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt  pod nr tel. 883 375 934 lub na adres e-mail sylwia.lonska@udt.gov.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny

 

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przycisk wezwania CALL PUSH BUTTOM BUT SAN 10 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Bydgoszcz
Kamienna 76
85-726, Bydgoszcz
(0)
2 koszt dostawy/ przesyłki Kamienna 76, Bydgoszcz 1 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Bydgoszcz
Kamienna 76
85-726, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.1503 PLN, EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 114

Send a message to buyer