Proceeding: Wykonanie certyfikatów ozdobnych dla klientów UDT-CERT

Paulina Gołasa
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DC
Deadlines:
Posted : 03-01-2020 10:04:00
Placing offers: 15-01-2020 09:43:00
Opening offers : 15-01-2020 09:48:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zwracamy się z prośbą o przedstawienieoferty na wykonanie certyfikatów ozdobnych dla Urzędu Dozoru Technicznego w 2020r.

Specyfikacja:

-  podkład drewniany o wymiarachok. wys. 30-35 cm i szer. 22-27 cm na którym znajduje się wydruk ozdobny owymiarach zewnętrznych ok.  wys. 27-32 cmi szer. 18-24 cm,

- estetyczne etui z zachowaniem kolorów granatowych,

- opakowanie zewnętrzne.

Proszę o określenie kosztu wykonania 1 szt. certyfikatu ozdobnego i jego dostarczenia do UDT(Warszawa, ul.Szczęśliwiecka 62) oraz czasu realizacji zamówienia. Koszt powinien obejmować również przygotowanie wzorów / szablonów certyfikatów (obecnie mamy około 10 wzorów certyfikatów).

Zapotrzebowanie UDT-CERT rocznie wynosi około 40 szt. rocznie.  

W celu złożenia oferty prosimy o skorzystanie z platformy oraz wysłanie oferty w załączniku.

Informacje o RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),dalej „RODO”, informuję, że: 


 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,   Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),   
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego DI-91/2018 (ID 180378) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; 
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Certyfikat ozdobny 1. podkład drewniany o wymiarach ok. wys. 30-35 cm i szer. 22-27 cm na którym znajduje się wydruk ozdobny o wymiarach zewnętrznych ok. wys. 27-32 cm i szer. 18-24 cm 2.estetyczne etui z zachowaniem kolorów granatowych. 3. opakowanie do wysyłki 40 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Centrala-Warszawa 62
Szczęśliwicka 62
02-353, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.1503 PLN, EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 195

Send a message to buyer