Proceeding: ZP/PN/75/19/LA/JG Dostawa radiofarmaceutyku 18F FDG (fluorodeoxyglukozy) - 250 jednodniowych dostaw aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 12 pacjentów dziennie – łącznie 2400 dawek

Deadlines:
Posted : 02-01-2020 12:07:14
Placing offers: 04-02-2020 10:00:00
Opening offers : 04-02-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS001-000132-pl.pdf pdf 74.93 2020-01-02 12:08:27 Proceeding
SIWZ.doc doc 223.5 2020-01-02 12:08:33 Proceeding
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 9.57 2020-01-02 12:08:38 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc doc 96.5 2020-01-02 12:08:45 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 93.23 2020-01-02 12:09:20 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy .doc doc 110 2020-01-02 12:09:32 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Porozumienie.doc doc 142.5 2020-01-02 12:09:37 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności.doc doc 44 2020-01-02 12:09:43 Proceeding
Zestawienie.pdf pdf 20.72 2020-02-05 09:58:56 Public message
Wybór.pdf pdf 27.39 2020-02-14 11:50:54 Public message

Announcements

2020-02-14 11:50 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Joanna Głombowicz

Wybór.pdf

2020-02-05 09:58 Joanna Głombowicz W załączeniu przesyłam zestawienie złożonych ofert. Joanna Głombowicz

Zestawienie.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 774