Proceeding: ZDP.WO.261.2.50/19 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”

Deadlines:
Posted : 27-12-2019 15:39:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. 10 Plan orientacyjny_Krzesiny.pdf pdf 1557.09 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
Zał. 9 Elementy koncepcji.zip zip 5523.91 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
zał. 8 projekt umowy.pdf pdf 168.7 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
zał. 3 JEDZ.zip zip 11.9 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
Zał. 2 Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 41.44 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
zał. 2 kosztorys ofertowy.pdf pdf 463.74 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
zal_do_SIWZ_nr_1_4_5_6_7_11.pdf pdf 268.22 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
zal_do_SIWZ_nr_1_4_5_6_7_11.docx docx 67.45 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
SIWZ projekt Krzesiny i instrukcja JEDZ.pdf pdf 361.64 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
2019-OJS249-618662-pl.pdf pdf 145.09 2019-12-27 16:55:13 Proceeding
wybór oferty BIP.pdf pdf 92.85 2020-03-18 10:02:54 Public message
informacja na podst. art. 86 ust. 5 Pzp.pdf pdf 143.3 2020-02-14 12:22:46 Public message
modyfikacja siwz linia kolejowa.pdf pdf 95.05 2020-02-06 10:46:17 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 131.86 2020-01-29 13:09:05 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II.pdf pdf 85.56 2020-01-29 13:09:05 Public message
Wyjasnienia tresci SIWZ.pdf pdf 151.02 2020-01-15 14:31:23 Public message
zmodyfikowany zał. 1 formularz ofertowy.docx docx 55.12 2020-01-15 14:31:23 Public message
zmodyfikowany zał. 1 formularz ofertowy.pdf pdf 241.88 2020-01-15 14:31:23 Public message
zmodyfikowany zał. 8 projekt umowy.pdf pdf 169.44 2020-01-15 14:31:23 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 84.53 2020-01-07 12:58:19 Public message

Announcements

2020-03-18 10:02 Sylwia Godlewska W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu.

wybór oferty BIP.pdf

2020-02-14 12:22 Sylwia Godlewska W załączeniu przekazujemy informację na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - zestawienie ofert.

informacja na podst. [...].pdf

2020-02-06 10:46 Sylwia Godlewska W załączeniu przekazujemy pismo dotyczące modyfikacji SIWZ.

modyfikacja siwz lin [...].pdf

2020-01-29 13:09 Sylwia Godlewska W załączeniu przekazujemy pismo dotyczące wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ wraz ze zmienionym ogłoszeniem. Termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie.

Modyfikacja SIWZ.pdf

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-01-15 14:31 Sylwia Godlewska W załączeniu przekazujemy pismo dotyczące wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki nr 1 i 8 do SIWZ.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

zmodyfikowany zał. 1 [...].docx

zmodyfikowany zał. 1 [...].pdf

zmodyfikowany zał. 8 [...].pdf

2020-01-07 12:58 Sylwia Godlewska W załączeniu sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2214