Proceeding: 67/2019 Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń Szpitala św. Anny w Miechowie, pracach pomocniczych (niewymagających przygotowania medycznego) przy pacjentach oraz transport wewnętrzny. Przetarg nieograniczony - UE

Deadlines:
Posted : 24-12-2019 10:39:00
Placing offers: 14-02-2020 10:00:00
Opening offers : 14-02-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019_67_załączniki.7z 7z 194.3 2019-12-24 10:50:32 Proceeding
2019-67-ogloszenie_sprzatanie.docx docx 18.99 2019-12-24 10:50:25 Proceeding
2019_67_SIWZ_sprzatanie.docx docx 59.26 2019-12-24 10:50:18 Proceeding
2019_67_unieważnienie_sprztanie.pdf pdf 236.67 2020-02-18 15:08:24 Public message
2019_67 Informacja z otwarcia_sprzatanie.docx docx 16.52 2020-02-14 12:38:53 Public message
2019_67_zmiana ogloszenia_sprzatanie.docx docx 15.15 2020-02-03 09:04:22 Public message
2019_67_odpowiedzi I_Sprzątanie.pdf pdf 640.32 2020-01-30 14:20:37 Public message
2019_67 zał nr 16 JEDZ sprzatanie.doc doc 184.5 2019-12-24 11:17:07 Public message

Announcements

2020-02-18 15:08 Anita Marczewska

W załączeniu unieważnienie postępowania 67/2019

2019_67_unieważnieni [...].pdf

2020-02-14 12:38 Anita Marczewska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

2019_67 Informacja z [...].docx

2020-02-03 09:04 Anita Marczewska W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2019_67_zmiana oglos [...].docx

2020-01-30 14:20 Anita Marczewska w załączeniu odpowiedzi do postępowania.

2019_67_odpowiedzi I [...].pdf

2020-01-29 11:22 Anita Marczewska Szpital św. Anny w Miechowie podjął działania w celu przedłużenia terminu składania ofert z dnia 3 lutego 2020 rok na dzień 14 lutego 2020 rok. Oczekujemy właściwej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2019-12-24 11:17 Anita Marczewska W załączeniu JEDZ z wypełnionym numerem ogłoszenia i załącznika.

2019_67 zał nr 16 JE [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 344