Proceeding: DZz.380.2.34.2019.LLb.405 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych nie będących badaniem „cito” oraz prątków gruźlicy

Deadlines:
Posted : 13-12-2019 12:24:17
Placing offers: 20-12-2019 09:30:00
Opening offers : 20-12-2019 10:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych nie będących badaniem „cito” oraz prątków gruźlicy.

Zamawiającemu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety, ale nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety):

- Pakiet 1 - Świadczenia zdrowotne w zakresie badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych nie będących badaniem „cito”,

- Pakiet 2 - Świadczenia zdrowotne w zakresie badań prątków gruźlicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty i Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Formularza oferty.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w zakresie procedury: Joanna Kalisz tel. 32/62-18-338,

2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Sebastian Standowicz tel. 32/43-28-164

w godzinach od 730 do 1400, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Warunki przystąpienia do postępowania są zawarte w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. ..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty.pdf pdf 282.48 2019-12-13 12:46:58 Proceeding
Formularz cenowy_Pakiet 2.docx docx 40.78 2019-12-13 12:51:02 Ordered object
Formularz cenowy_Pakiet 1.docx docx 62.5 2019-12-13 12:49:52 Ordered object
Wykaz osób skierowanych przez Przyjmującego zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych.docx docx 40.95 2019-12-13 13:39:08 Criterium
Projekt umowy.pdf pdf 307.15 2019-12-13 13:38:47 Criterium
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 517.39 2019-12-30 13:09:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92.54 2019-12-27 12:23:56 Public message

Announcements

2019-12-30 13:09 Joanna Kalisz Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z treścią pisma.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-27 12:23 Joanna Kalisz Zamawiający informuje o zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert zgodnie z załącznikiem.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pakiet 1 "Świadczenia zdrowotne w zakresie badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych nie będących badaniem „cito”". Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu cenowym, opieczętowania oraz podpisania przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Przyjmującego zamówienie. Skan należy dodać jako załącznik, natomiast cenę z poz. "Razem" należy wpisać w miejscu "cena brutto".

Formularz cenowy_Pak [...].docx

1 set - (0)
2 Pakiet 2 "Świadczenia zdrowotne w zakresie badań prątków gruźlicy. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu cenowym, opieczętowania oraz podpisania przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Przyjmującego zamówienie. Skan należy dodać jako załącznik, natomiast cenę z poz. "Razem" należy wpisać w miejscu "cena brutto".

Formularz cenowy_Pak [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Projekt umowy - Akceptuję/my Projekt umowy stanowiący załącznik do postępowania i w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach określonych w Formularzu oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Udzielającego zamówienie. Proszę potwierdzić.

Projekt umowy.pdf

(0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - Przyjmujący zamówienie wskazuje stronę/y www, pod którą/ymi dostępne są np.KRS lub CEIDG, takie jak www.ekrs.ms.gov.pl, www.prod.ceidg.gov.pl, i tym samym oświadcza, że dostępne na wskazanych stronach dokumenty są ważne i aktualne. W przypadku wskazania przez Przyjmującego zamówienie dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Udzielający zamówienia pobierze samodzielnie z tej bazy danych wskazany przez Przyjmującego zamówienie dokument. (0)
4 Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Udzielający zamówienia wymaga dołączenia pełnomocnictwa. (Udzielający zamówienia wymaga załączenia pliku). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 RODO - Oświadczam/y, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
6 Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Proszę dołączyć zgodnie z pkt. VI. 4. Formularza oferty (Udzielający zamówienia wymaga załączenia pliku). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Wykaz osób skierowanych przez Przyjmującego zamówienie do udzielania świadczeń zdrowotnych - Proszę dołączyć zgodnie z pkt. VI. 5. Formularza oferty (Udzielający zamówienia wymaga załączenia pliku). (Buyer requires the attachment of a file)

Wykaz osób skierowan [...].docx

(0)
8 Podwykonawcy - Przyjmujący zamówienie wskazuje nazwę/y części zamówienia i nazwę/y i adres/y Podwykonawcy/ów jeżeli przedmiot zamówienia wykona przy udziale Podwykonawcy/ów (0)
Unlock the form

The number of page views - 344

Send a message to buyer