Proceeding: ZP/43/2019 ZP/43/2019 Usługa najmu pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych z podziałem na części.

Deadlines:
Posted : 10-12-2019 13:43:00
Placing offers: 13-01-2020 10:00:00
Opening offers : 13-01-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_43_2019 - SIWZ.pdf pdf 422.79 2019-12-10 13:44:52 Proceeding
ZP_43_2019 - ZAŁĄCZNIKI.zip zip 464.54 2019-12-10 13:45:12 Proceeding
ZP_43_2019 - Ogłoszenie o zamówieniu_wysłane.pdf pdf 140.49 2019-12-10 13:45:22 Proceeding
ZP_43_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 3 - JEDZ.zip zip 82.74 2019-12-12 10:29:42 Proceeding
ZP_43_2019 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.38 2019-12-12 10:29:52 Proceeding
ZP_43_2019 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 246.18 2020-01-13 13:50:50 Public message
ZP_43_2019_informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 57.13 2020-01-24 14:24:02 Public message

Announcements

2020-01-24 14:24 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu wynik postępowania przetargowego z dnia 24.01.2020 r. Informacja jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

ZP_43_2019_informacj [...].pdf

2020-01-13 13:50 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 13.01.2020 r.

ZP_43_2019 - Informa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696