Proceeding: ZP/PN/66/19/LBO/JHP SUKCESYWNA DOSTAWA STAPLERÓW Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

Deadlines:
Published : 22-11-2019 12:38:00
Placing offers : 30-12-2019 10:00:00
Offers opening : 30-12-2019 10:15:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS226-553730-pl.pdf pdf 139.13 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 201.5 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
załacznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy.xls xls 55 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy- porozumienie.doc doc 142 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Formularz-OFERTY.doc doc 81.5 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
załącznik nr 3.zip zip 87.98 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy staplery AS.docx docx 39.27 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej.doc doc 43 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wykaz dostaw.doc doc 60.5 2019-11-22 12:38:00 Proceeding
odp. nr 1.pdf pdf 31.63 2019-12-20 12:47:11 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.doc doc 33.5 2019-12-30 11:27:14 Public message
wybór pakiet nr 2.pdf pdf 37.01 2020-02-07 10:42:54 Public message
WYBÓR PAKIET NR 1.pdf pdf 29.41 2020-02-10 13:27:28 Public message

Announcements

2020-02-10 13:27 Jolanta Harłacz- Przestalska WYBÓR PAKIET NR 1

WYBÓR PAKIET NR 1.pd [...].pdf

2020-02-07 10:42 Jolanta Harłacz- Przestalska wybór pakiet nr 2

wybór pakiet nr 2.pd [...].pdf

2019-12-30 11:27 Jolanta Harłacz- Przestalska informacja z otwarcia ofert

zbiorcze zestawienie [...].doc

2019-12-20 12:47 Jolanta Harłacz- Przestalska odpowiedz nr 1

odp. nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 782