Proceeding: 45/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część II)

Deadlines:
Posted : 08-11-2019 13:00:00
Placing offers: 05-12-2019 11:00:00
Opening offers : 05-12-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Uwaga procedura przyspieszona na podstawie wstępnego ogłoszenia informacyjnego opublikowanego w DUUE w dn. 02.09.2019 r. pod nr 2019/S 168-410256

Wstępne ogłoszenie informacyjne dostępne pod adresem: http://www.szpital.uwm.edu.pl/index.php/2013-03-24-10-45-14/zamowienia-publiczne/postepowania-unijne/ogloszenia

UWAGA! połowa terminu, o którym mowa w art. 38 ustawy Pzp upływa w dn. 15.11.2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Realizacja projektu pn. „Onkoinnowacje”  nr POIS.09.02.00-00-0164/19.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal9_Wzór_umowy.pdf pdf 3882.94 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal8_WTWG_OPZ.docx docx 160 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.14 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 43.89 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 43.53 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33.5 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 92.76 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal2.xls xls 51 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 70.5 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 16765.12 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
2019-OJS216-529427-pl.pdf pdf 611.05 2019-11-08 13:00:00 Proceeding
Wynik.pdf pdf 381.72 2020-01-15 13:56:19 Public message
86_5.pdf pdf 708.04 2019-12-05 14:40:27 Public message
odp_II.pdf pdf 999.24 2019-11-22 14:21:57 Public message
2019-OJS226-554314-pl.pdf pdf 68.06 2019-11-22 14:21:57 Public message
odp_I.pdf pdf 1117.57 2019-11-19 14:21:06 Public message
Zmiana Zal8_WTWG_OPZ_19.11.2019.docx docx 160.37 2019-11-19 14:21:06 Public message

Announcements

2020-01-15 13:56 Zbigniew Skorupski INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
z dn. 15.01.2020 r.

Wynik.pdf

2019-12-05 14:40 Zbigniew Skorupski Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 05.12.2019 r.

86_5.pdf

2019-11-22 14:21 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi na pytania cz. II z dn. 22.11.2019 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

odp_II.pdf

2019-OJS226-554314-p [...].pdf

2019-11-19 14:21 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi na pytania z dn. 19.11.2019 r.
UWAGA! Zamawiający zamieszcza poniżej zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ (aktualny)

odp_I.pdf

Zmiana Zal8_WTWG_OPZ [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 4874