Proceeding: Zakup części do pompy Sewatec D 150-401 G

Marian Skórecki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Division: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 14:39:00
Placing offers: 11-11-2019 14:38:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

1.    Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

2.    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

3.    Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.    Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.

5.    O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT.

6.    Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.    Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiały i urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

8.    W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.

9.    PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie                  z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

10.  PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

11.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wirnik wirnik, część nr 230, indeks 01102889 wykonanie EN-GJL-250 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
2 ścianka cierna ścianka cierna, część nr 135, indeks 01091588, wykonanie EN-GJL-250/A48 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 168

Send a message