Proceeding: Przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancj: BRAMY AUTOMATYCZNE; KLAPY DYMOWE; (WZP-777/MW/19/2)

Mateusz Podlasek
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 15:17:00
Placing offers: 22-11-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Serwis w okresie gwarancji wymaga Autoryzowanych Serwisów Producenta.

Ogłoszenie składa się z trzech zadań:

1) Bramy automatyczne załącznik 1a i 2a

2) Klapy dymowe załącznik 1b i 2b

Ofertę należy przygotować na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załączniki do postępowania: "załącznik 2").Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1) Pełnomocnictwo/upoważnienie jeżeli ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.Podpisaną ofertę wraz z kompletem powyższych dokumentów należy złożyć przez Platformę Zakupową Open Nexus.Kryterium wyboru oferty: 100% cena.


W załączeniu znajdują się Ogólne Warunki Umowy.

Formularze ofertowe do pobrania znajdują się przy poszczególnych zadaniach. (załącznik 2)

Przedmiot zamówienia znajduje się przy poszczególnych zadaniach (załącznik 1)

Na platformie OpenNexus w pozycji cena podać wartość całościową formularza nr 2

W formularzu w tabeli "Liczba przeglądów", jest określona maksymalna liczba przeglądów dla urządzeń zawartych w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy i dotyczy wartości jednostkowej urządzenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
umowa.pdf pdf 266.23 2019-11-05 15:17:00 Proceeding
Zalacznik1b.pdf pdf 53.33 2019-11-05 15:17:00 Ordered object
zalacznik2b.pdf pdf 97.33 2019-11-05 15:17:00 Ordered object
zalacznik1a.pdf pdf 49.55 2019-11-05 15:17:00 Ordered object
zalacznik 2a.pdf pdf 103.3 2019-11-05 15:17:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Brama automatyczna Opis czynności zawarty w załączniku nr 1a

zalacznik1a.pdf

zalacznik 2a.pdf

1 set - (0)
2 Klapa dymowa Opis czynności zawarty w załączniku nr 1b

Zalacznik1b.pdf

zalacznik2b.pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 246