Proceeding: Kajdanki

Michał Matuszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 11:56:00
Placing offers: 11-11-2019 11:55:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6.Płatność - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.

7.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.

8.Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

9.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

10.Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 31 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zamówienia. 

11. Przed wybraniem najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać przesłania próbek oferowanych produktów na koszt Wykonawcy w celu oceny jakościowej. 

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kajdanki metalowe na ręce i nogi - 20 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
2 Kajdanki metalowe na nogi - 10 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2831 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 209

Send a message