Proceeding: Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego w dniu 23.12.2019 r w UDT Biuro w Kielcach

Małgorzata Zarzycka
Urząd Dozoru Technicznego Division: Oddział UDT w Warszawie
Deadlines:
Posted : 15-10-2019 14:30:00
Placing offers: 21-10-2019 15:15:00
Opening offers : -
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego (dalej jako UDT lub Zamawiający) zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego pracowników UDT Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przy ul. Kościuszki 33 B odbywającego się w Biurze w Kielcach przy ul. Kościuszki 33 B w terminie 23.12.2019 r., zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do nn. zapytania.

Istotne warunki realizacji zamówienia:
• Usługa realizowane będzie w formie zlecenia,
• W terminie 23.12.2019 r. od godz. 14.00 dla 31 osób ,
Zamawiający określa dopuszczalny maksymalny koszt cateringu na jednego uczestnika w wysokości do 50 zł brutto,
• usługa potwierdzana będzie protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury,
• termin i forma płatności: przelew na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu do UDT, faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru,
• termin ważności oferty: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert;
Zamawiający wymaga wypełnienia załączonego - Formularza oferty - załącznika nr 1 (w pliku Word), który musi zawierać: - datę oferty, adresata oferty,
- ceny w PLN netto i brutto,
- określenie asortymentu oferowanego menu,
- podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,
- termin ważności oferty. 

Usługa obejmuje:
 • przygotowanie, dostarczenie i rozmieszczenie posiłków w formie „bufetu szwedzkiego” przed spotkaniem wigilijnym pracowników UDT,
• obsługę w postaci przygotowania wskazanego pomieszczenia (sali) tj. rozłożenia posiłków i zastawy oraz uprzątnięcie sali po spotkaniu;
• zapewnienie niezbędnego wyposażenia do wykonywania usługi tj.: termosów gastronomicznych, urządzeń grzewczych itp., czystej i nieuszkodzonej (niewyszczerbionej) zastawy stołowej ceramicznej, sztućców metalowych, szklanek, filiżanek, dekoracji stołów w tym materiałowych obrusów, papierowych serwetek. W ramach realizowanej usługi Wykonawca zapewni klasyczne regionalne dania Wigilijne:
• dania wigilijne na ciepło – min. 3 rodzaje,
• dania wigilijne na zimno – min. 3 rodzaje ciasta - min. 3 rodzaje
• napoje ciepłe i zimne tj.: herbata, kawa, kompot z suszu, soki owocowe, woda mineralna
Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyserwowane przez Wykonawcę dania były:
- przygotowane zgodnie dobrymi praktykami i wymaganiami HACCP; - bezwzględnie świeże; - przygotowane ze świeżych produktów oraz miały estetyczny wygląd; - przygotowane na bazie produktów, o najwyższej jakości oraz posiadały odpowiednie walory smakowe i zapachowe.

UWAGA: wszelkie koszty związane z realizacją usługi powinny być wliczone w całkowitą wartość usługi

Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
• Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl )
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego na usługę cateringową podczas spotkania wigilijnego pracowników Urzędu Dozoru Technicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 694-454-157
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa cateringowa/gastronomiczna usługa objęta 8% stawką podatku VAT 1 service Urząd Dozoru Technicznego - Kielce
Kościuszki 33 B
25-316, Kielce
(0)
2 usługa cateringowa/gastronomiczna usługa objęta 23% stawką podatku VAT 1 service Urząd Dozoru Technicznego - Kielce
Kościuszki 33 B
25-316, Kielce
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.8625 PLN, EUR: 4.2638 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
5 Termin realizacji - Zgodny terminem określonym w zapytaniu (0)
Unlock the form

The number of page views - 123

Send a message