Proceeding: Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego w dniu 23.12.2019 r w UDT Biuro w Kielcach

Małgorzata Zarzycka
Urząd Dozoru Technicznego Department: Oddział UDT w Warszawie
Deadlines:
Posted : 15-10-2019 14:30:00
Placing offers: 21-10-2019 15:15:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego (dalej jako UDT lub Zamawiający) zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego pracowników UDT Oddział w Krakowie Biuro w Kielcach przy ul. Kościuszki 33 B odbywającego się w Biurze w Kielcach przy ul. Kościuszki 33 B w terminie 23.12.2019 r., zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do nn. zapytania.

Istotne warunki realizacji zamówienia:
• Usługa realizowane będzie w formie zlecenia,
• W terminie 23.12.2019 r. od godz. 14.00 dla 31 osób ,
Zamawiający określa dopuszczalny maksymalny koszt cateringu na jednego uczestnika w wysokości do 50 zł brutto,
• usługa potwierdzana będzie protokołem odbioru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury,
• termin i forma płatności: przelew na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu do UDT, faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru,
• termin ważności oferty: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert;
Zamawiający wymaga wypełnienia załączonego - Formularza oferty - załącznika nr 1 (w pliku Word), który musi zawierać: - datę oferty, adresata oferty,
- ceny w PLN netto i brutto,
- określenie asortymentu oferowanego menu,
- podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę,
- termin ważności oferty. 

Usługa obejmuje:
 • przygotowanie, dostarczenie i rozmieszczenie posiłków w formie „bufetu szwedzkiego” przed spotkaniem wigilijnym pracowników UDT,
• obsługę w postaci przygotowania wskazanego pomieszczenia (sali) tj. rozłożenia posiłków i zastawy oraz uprzątnięcie sali po spotkaniu;
• zapewnienie niezbędnego wyposażenia do wykonywania usługi tj.: termosów gastronomicznych, urządzeń grzewczych itp., czystej i nieuszkodzonej (niewyszczerbionej) zastawy stołowej ceramicznej, sztućców metalowych, szklanek, filiżanek, dekoracji stołów w tym materiałowych obrusów, papierowych serwetek. W ramach realizowanej usługi Wykonawca zapewni klasyczne regionalne dania Wigilijne:
• dania wigilijne na ciepło – min. 3 rodzaje,
• dania wigilijne na zimno – min. 3 rodzaje ciasta - min. 3 rodzaje
• napoje ciepłe i zimne tj.: herbata, kawa, kompot z suszu, soki owocowe, woda mineralna
Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyserwowane przez Wykonawcę dania były:
- przygotowane zgodnie dobrymi praktykami i wymaganiami HACCP; - bezwzględnie świeże; - przygotowane ze świeżych produktów oraz miały estetyczny wygląd; - przygotowane na bazie produktów, o najwyższej jakości oraz posiadały odpowiednie walory smakowe i zapachowe.

UWAGA: wszelkie koszty związane z realizacją usługi powinny być wliczone w całkowitą wartość usługi

Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
• Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl )
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego na usługę cateringową podczas spotkania wigilijnego pracowników Urzędu Dozoru Technicznego (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 694-454-157
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Oferta_Wigilia 2019_catering.docx docx 25.63 2019-10-15 14:30:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa cateringowa/gastronomiczna usługa objęta 8% stawką podatku VAT 1 service Urząd Dozoru Technicznego - Kielce
Kościuszki 33 B
25-316, Kielce
(0)
2 usługa cateringowa/gastronomiczna usługa objęta 23% stawką podatku VAT 1 service Urząd Dozoru Technicznego - Kielce
Kościuszki 33 B
25-316, Kielce
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.1503 PLN, EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
5 Termin realizacji - Zgodny terminem określonym w zapytaniu (0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer