Proceeding: Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Wronki (Os. Borek), m. Ćmachowo (boisko), m. Ćmachowo (wieś), m. Mokrz_NIiPP.271.2.19.2019

Ewelina Szubert
Urząd Miasta i Gminy Wronki Division: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 14-10-2019 11:09:00
Placing offers: 22-10-2019 08:00:00
Opening offers : 22-10-2019 08:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Wronki (Os. Borek), m. Ćmachowo (boisko), m. Ćmachowo (wieś), m. Mokrz. 

2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. 

1)    Zamówienie podzielone zostało na cztery części: 

CZĘŚĆ I - Doposażenie placu zabaw – Wronki (Os. Borek)

Zakres zamówienia obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw o zestaw zabawowy stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo.

W celu zamontowania urządzeń należy wykonać następujące prace:

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzenia wraz z wywozem ziemi,

- wykonanie fundamentów,

- montaż urządzenia.

Kolorystyka uzgodniona z inwestorem.

Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia Starostwa Powiatowego BR.6743.321.2019 z dnia 16.05.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Załącznik nr 14). 

CZĘŚĆ II - Doposażenie placu zabaw - Ćmachowo(boisko)

Zakres zamówienia obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw o:

- karuzelę młynek,

- bujak sprężynowy motor,

- bujak sprężynowy ryba,

- zestaw sprawnościowy czworokątny.

W celu zamontowania urządzeń należy wykonać następujące prace:

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzenia wraz z wywozem ziemi,

- wykonanie fundamentów,- montaż urządzeń.Kolorystyka uzgodniona z inwestorem.

Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia Starostwa Powiatowego BR.6743.547.2019 z dnia 02.09.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (Załącznik nr15). 

CZĘŚĆ III - Doposażenie placu zabaw - Ćmachowo(wieś)

Zakres zamówienia obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw o:

- karuzelę młynek,

- bujak sprężynowy motor,

- bujak sprężynowy ryba.

W celu zamontowania urządzeń należy wykonać następujące prace:

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzenia wraz z wywozem ziemi,

- wykonanie fundamentów,

- montaż urządzeń.

Kolorystyka uzgodniona z inwestorem.Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia Starostwa Powiatowego BR.6743.546.2019 z dnia 02.09.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Załącznik nr16). 

CZĘŚĆ IV – Budowa placu zabaw – Mokrz

Zakres zamówienia obejmuje budowę i wyposażenie placu zabaw w:

- karuzelę młynek,

- huśtawkę wahadłową podwójną,

- bujak kubełkowy motyl,

- bujak sprężynowy motor,

- huśtawkę wagową stalową,

- zestaw sprawnościowy,  

- huśtawkę z bocianim gniazdem,

- tablicę z regulaminem,

- ławkę drewnianą z oparciem na postumencie stalowym,

- kosz na śmieci stalowy.

W celu zamontowania urządzeń będzie trzeba wykonać następujące prace:

- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń placu zabaw wraz z wywozem ziemi,

- wykonanie fundamentów,

- montaż urządzeń placu zabaw i pozostałych elementów.

Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia Starostwa Powiatowego BR.6743.644.2019 z dnia 02.09.2019 r. dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (Załącznik nr17). Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonych Kosztorysach ofertowych i Projektach budowlanych. 

2)    Towar, o którym mowa powyżej będzie nowy, w I gatunku. Do towaru Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim, wraz z innymi dokumentami, które posiada (np.:certyfikaty  itp.). Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysach ofertowych i projektach budowlanych. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia minimalnych określonych w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

3)    Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załączniki  nr 18, 19, 20, 21 - „Wykaz danych technicznych zaoferowanych elementów placu zabaw” oraz dołączyć do oferty certyfikaty zgodności z normą wydane przez akredytowaną jednostkę, karty techniczne(zdjęcia, wymiary, opis) proponowanych urządzeń i wyposażenia (uwzględniające minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego). Tolerancja w wymiarach wynosi +/- 10%. Wykonawca, który zastosował materiały, urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie,jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje oraz wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.  Jeżeli urządzenia nie będą odpowiadały minimalnym parametrom (uwzględniającym w wymiarach tolerancję +/- 10%) wskazanym przez Zamawiającego, tj. nie będą odpowiadały treści Ogłoszenia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert). Minimalne parametry urządzeń wskazane zostały w projektach budowlanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki urządzeń niż ta, która została określona w projektach, po wcześniejszym jej uzgodnieniu.

4)    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5)    Maksymalna liczba części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca wynosi 4.

6)    Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie dokonany odrębnie dla każdej części zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt.  

4. Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia: p. Arkadiusz Sakowski, tel. 67 25 45 306, e-mail: a.sakowski@wronki.pl 

5. Termin składania ofert przez platformę zakupową:

a)dzień: 22.10.2019 r.

b)godzina: 08:00 

6. Termin związania ofertą wynosi: 30dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

7. Termin wykonania zamówienia: 40dni od dnia podpisania umowy 

8. Okres gwarancji: 36miesięcy 

9. Warunki płatności: Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę(po protokólarnym odbiorze), w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie/wykonaniu co najmniej jednego placu zabaw o wartości min. 20.000,00zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu dostaw złożonego przez Wykonawcę (załącznik nr 9). 

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto.

2) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych prac oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysów ofertowych, wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową dostaw ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość podatku VAT.

3) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w %, wartości podatku VAT w złotych oraz ceny w zł brutto za wykonanie zamówienia, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys ofertowy Zamawiającego (załącznik nr 2/3/4/5).

4) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

12. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć Wykonawcy:

1) formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

2) kosztorysy ofertowe - 4 szt. – sporządzone zgodnie z kosztorysami ofertowymi Zamawiającego,stanowiącymi załączniki nr 2,3,4,5do niniejszego ogłoszenia. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorysy ofertowe Zamawiającego. W kosztorysach ofertowych wycenione muszą być wszystkie elementy (pozycje).

3) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO (załącznik nr 7),

4) wykaz dostaw - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

5) Wykaz(y) danych technicznych zaoferowanych elementów placu zabaw zaoferowanych elementów placu zabaw, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 18, 19, 20, 21.

6) Certyfikaty, karty techniczne, opisy, foldery,zdjęcia umożliwiające sprawdzenie warunków technicznych oferowanych elementów placu zabaw. W przypadku oferty z zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy dołączyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty,dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 

13.Informacje dodatkowe.

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia bez modyfikacji jego treści przez Wykonawcę. W przypadku sporządzania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego należy zachować treść wzoru formularza ofertowego Zamawiającego.

2) Oferty,które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będą zawierać istotnych elementów  nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

3) Jeżeli oferta zostanie złożona/dostarczona w inny sposób niż wskazany w ust. 5 niniejszego ogłoszenia,nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

14.Załączniki: 

1)   Formularz ofertowy.

2)   Kosztorys ofertowy (Os. Borek).

3)   Kosztorys ofertowy (Ćmachowo – boisko).

4)   Kosztorys ofertowy (Ćmachowo – wieś).

5)   Kosztorys ofertowy (Mokrz).

6)   Projekt umowy.

7)   Oświadczenie Wykonawcy RODO.

8)   Obowiązek informacyjny RODO.

9)   Wykaz dostaw.

10)  Projekt budowlany (Os.Borek).

11)  Projekt budowlany (Ćmachowo– boisko).

12)  Projekt budowlany (Ćmachowo– wieś).

13)  Projekt budowlany(Mokrz).

14)  Pismo – Starostwo (Os.Borek).

15)  Pismo – Starostwo (Ćmachowo– boisko).

16)  Pismo – Starostwo (Ćmachowo– wieś).

17)  Pismo Starostwo(Mokrz).

18)  Wykaz danych technicznych (Os. Borek).

19)  Wykaz danych technicznych (Ćmachowo – boisko).

20)  Wykaz danych technicznych (Ćmachowo – wieś).

21)  Wykaz danych technicznych (Mokrz).

22)  Mapa – Mokrz.    

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9_Wykaz dostaw.docx docx 13.77 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik nr 8_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 19.66 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik nr 7_Oświadczenie Wykonawcy RODO.DOC DOC 66.5 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik nr 6_Projekt umowy.DOC DOC 104.5 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.DOC DOC 73.5 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik 21_Wykaz danych tech_Mokrz.docx docx 3223.69 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik 20_Wykaz danych tech_wieś.docx docx 1884.69 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik 19_Wykaz danych tech_boisko.docx docx 2430.45 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Załącznik 18_Wykaz danych tech_Os. Borek.docx docx 1646.46 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik_14-17_Pismo_Starostwo.7z 7z 564.47 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik_10-13_Projekt.7z 7z 9279.79 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik nr 22_Mapa_Mokrz.pdf pdf 2153.59 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik nr 5_Kosztorys ofertowy - Mokrz.xlsx xlsx 16.82 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik nr 4_Kosztorys ofertowy Plac zabaw Ćmachowo - wieś.xlsx xlsx 17.4 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik nr 3_Kosztorys ofertowy Plac zabaw Ćmachowo - boisko.xlsx xlsx 17.63 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zalacznik nr 2_Kosztorys ofertowy Plac zabaw - Os. Borek.xls xls 33 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 203.17 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 2250.51 2019-10-21 13:00:16 Ewelina Szubert Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 254.05 2019-11-18 15:22:48 Ewelina Szubert Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1303.31 2019-11-13 13:35:13 Ewelina Szubert Public message

Announcements

2019-11-18 15:22 Ewelina Szubert Wronki, dnia 18 listopada 2019 r.

NIiPP.271.2.19.2019


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro na: „Budowa i doposażenie placów zabaw
w m. Wronki (Os. Borek), m. Ćmachowo (boisko), m. Ćmachowo (wieś), m. Mokrz”
w zakresie części I - Doposażenie placu zabaw – Wronki (Os. Borek) wybrano ofertę złożoną przez MAGIC GARDEN Sp. z o.o. , ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za cenę w wysokości 36.900,00 zł brutto.

Na część I - Doposażenie placu zabaw – Wronki (Os. Borek) zostało złożonych pięć ofert:

1. PHU Krzysztof Zastróżny
ul. Poznańska 10
64-500 Szamotuły
43.788,00

2. FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
39.975,00

3. Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosław
26.137,50

4. MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
Ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość
36.900,00

5. Simba s. c. M. Ćwirzeń W Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin
26.320,00
Oferta nr 5 została odrzucona,
gdyż jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu

W dniu 13.11.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na część I zamówienia tj. „Doposażenie placu zabaw – Wronki (Os. Borek)”. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław w dniu 14.11.2019 r. złożył dokument, w którym oświadczył, że rezygnuje z wykonania części I zamówienia.

W związku z powyższym dokonano wyboru oferty nr 4 złożonej przez Wykonawcę: MAGIC GARDEN Sp. z o.o. , ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za kwotę w wysokości 36.900,00 zł gross (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-13 13:35 Ewelina Szubert Wronki, dnia 13 listopada 2019 r.

NIiPP.271.2.22.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro na: „Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Wronki (Os. Borek), m. Ćmachowo (boisko), m. Ćmachowo (wieś), m. Mokrz” zostało rozstrzygnięte.


Wybrane zostały niżej wymienione oferty.

1) Na część I - Doposażenie placu zabaw – Wronki (Os. Borek) zostało złożonych pięć ofert:


1 PHU Krzysztof Zastróżny
ul. Poznańska 10
64-500 Szamotuły
43.788,00

2 FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
39.975,00 zł brutto

3 Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosław
26.137,50 zł brutto

4 MAGIC GARDEN Sp. zo.o.
Ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość
36.900,00 zł brutto

5 Simba s. c. M. Ćwirzeń W Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin
26.320,00 zł brutto


Wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław za kwotę w wysokości 26.137,50 zł gross (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 50/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.2) Na część II - „Doposażenie placu zabaw - Ćmachowo (boisko)” zostało złożonych pięć ofert:


1 PHU Krzysztof Zastróżny
ul. Poznańska 10
64-500 Szamotuły
22.800,66 zł brutto

2 FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
15.981,00 zł brutto

3 Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosław
23.216,25 zł brutto

4 MAGIC GARDEN Sp. zo.o.
Ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość
14.760,00 zł brutto

5 Simba s. c. M. Ćwirzeń W Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin
16.235,00 zł brutto

Wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: MAGIC GARDEN Sp. zo.o.,
ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za kwotę w wysokości 14.760,00 zł gross (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.

3) Na część III - „Doposażenie placu zabaw - Ćmachowo (wieś)” zostało złożonych pięć ofert:

1 PHU Krzysztof Zastróżny
ul. Poznańska 10
64-500 Szamotuły
11.720,85 zł brutto

2 FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
8.502,99 zł brutto

3 Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosław
8.339,40 zł brutto

4 MAGIC GARDEN Sp. zo.o.
Ul. Wyszyńskiego 60a
88-170 Pakość
7.995,00 zł brutto

5 Simba s. c. M. Ćwirzeń W Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin
7.905,00 zł brutto

Oferta nr 5 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia
o zamówieniu.

Wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: MAGIC GARDEN Sp. zo.o.,
ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość za kwotę w wysokości 7.995,00 zł gross (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.

4) Na część IV - „Budowa placu zabaw – Mokrz” zostały złożone cztery oferty:

1 PHU Krzysztof Zastróżny
ul. Poznańska 10
64-500 Szamotuły
39.559,40 zł brutto

2 FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32
55-106 Zawonia
31.554,42 zł brutto

3 Apis Polska Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 85
37-500 Jarosław
34.273,95 zł brutto

4 Simba s. c. M. Ćwirzeń W Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin
26.716,35 zł brutto

Oferta nr 5 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia
o zamówieniu

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: FreeKids A. Gąsiorek Z. Andruszewski
Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia za kwotę w wysokości 31.554,42 zł gross (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złotych 42/100).

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta Wykonawcy jest zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu. Wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu, dotyczące przedmiotu zamówienia, zostały przez Wykonawcę spełnione.

Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (27.300,00 zł brutto), w związku z tym, Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty 32.300,00 zł gross w ramach wolnych środków.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Wronki (Os. Borek), m. Ćmachowo (boisko), m. Ćmachowo (wieś), m. Mokrz - 4 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 296

Send a message