Proceeding: Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników kotłowni w budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50.

Magdalena Wierzchowiecka
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 15:05:00
Placing offers: 21-10-2019 15:00:00
Opening offers : 21-10-2019 15:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  dostawę 40 000 l oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 dla gatunku L i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr. 4, poz. 30)  do zbiorników kotłowni w budynku Oddziału Urzędu  Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50.

Dostawa odbywać się będzie etapami, na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zamówienia.

Zamawiający przewiduje trzy lub cztery dostawy oleju opałowego w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Termin składania ofert do dnia 17.10.2019 r.do godziny 10:00.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga

- warunki płatności: 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; faktura będzie wystawiona po każdej dostawie na Nabywcę: Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, NIP: 522-000-46-17, Odbiorcę: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie ul. Rydla 50 oraz wysłana na adres korespondencyjny: Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego -  Dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników kotłowni w budynku Oddziału Urzędu Dzoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50 (postępowanie ID 263754) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel.(22) 57-22-358 lub (22) 57-22-316.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 15.43 2019-10-11 15:05:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy na dostawę oleju opałowego.doc doc 73.5 2019-10-11 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE RODO.docx docx 16.79 2019-10-11 15:05:00 Criterium
Załącznik nr 1 -INFORMACJA RODO.docx docx 19.92 2019-10-11 15:05:00 Criterium
Istotne postanowienia umowne na dostawę oleju opałowego 1.doc doc 74 2019-10-18 13:11:12 Public message
Odpowiedzi na pytania.docx docx 74.89 2019-10-18 13:11:27 Public message

Announcements

2019-10-18 13:11 Magdalena Wierzchowiecka Szanowni Państwo,

w załączniku przekazuję zmodyfikowane istotne postanowienia umowne i odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców.
Jeżeli załączone odpowiedzi mają wpływ na Państwa ofertę proszę o ponowne złożenie oferty.

Pozdrawiam
Magdalena Wierzchowiecka

Istotne postanowieni [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa oleju opałowego Dostawa oleju opałowego do zbiorników kotłowni w budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie przy ul. Rydla 50. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 4.1503 PLN, EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.

Załącznik nr 2 - OŚW [...].docx

Załącznik nr 1 -INFO [...].docx

(0)
3 Warunki płatności - 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
5 Rodzaj rachunku bankowego - proszę podać typ rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze, należy wpisać ROR lub konto firmowe (0)
Unlock the form

The number of page views - 341

Send a message to buyer