Proceeding: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dopiewo

Deadlines:
Published : 08-10-2019 12:24:00
Placing offers : 28-11-2019 09:30:00
Offers opening : 28-11-2019 10:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 330.76 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 702.57 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do projektu umowy - wzór harmonogramu.xls xls 67.5 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ- wzór oferty.doc doc 81 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do projektu umowy - raporty odpady.doc doc 105.5 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 187.5 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 77.25 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania.doc doc 36.5 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 38.5 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy.docx docx 64.13 2019-10-08 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do projektu umowy - raporty odpady - wzór aktualny.docx docx 94.01 2019-10-14 13:25:27 Public message
pytania i odpowiedzi - Dopiewo.docx docx 26.99 2019-10-30 12:24:17 Public message
zmiana SIWZ.docx docx 107.91 2019-10-31 12:03:57 Public message
zmiana ogłoszenia o zamówieniu - przekazane do publikacji.pdf pdf 123.12 2019-10-31 12:03:57 Public message
pytania i odpowiedzi.docx docx 153.38 2019-10-31 12:03:48 Public message
zmiana SIWZ - termin składania ofert.docx docx 98.57 2019-11-05 18:30:13 Public message
zmiana ogłoszenia - termin składania ofert.pdf pdf 86.24 2019-11-05 18:30:06 Public message
protokół z otwarcia ofert - Dopiewo.docx docx 80.77 2019-11-28 14:06:02 Public message
unieważnienie - Dopiewo.pdf pdf 453.27 2019-11-29 12:01:55 Public message

Announcements

2019-11-29 12:02 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszej części zamówienia (podstawa faktyczna i prawna unieważnienia w załączniku).

unieważnienie - Dopi [...].pdf

2019-11-28 14:06 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia protokół z otwarcia ofert (w załączniku)

protokół z otwarcia [...].docx

2019-11-05 18:30 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, zmiany ogłoszenia i przedłuża termin na składanie ofert (dokumenty w załączeniu).

zmiana SIWZ - termin [...].docx

zmiana ogłoszenia - [...].pdf

2019-10-31 12:04 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 4 oraz 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza treść wszystkich zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę SIWZ i przekazaną do publikacji zmianę ogłoszenia (w załącznikach).

zmiana SIWZ.docx

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-10-30 12:24 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami (w załączniku).

pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-10-14 13:25 Lidia Ochmańska Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ, tj. zmienia Załącznik nr 2 do wzoru umowy – raporty odpady.
Zmienione wzory raportów Zamawiający zamieszcza w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość złożenia, a tym samym wykazania ilości zebranych odpadów z domków letniskowych w raporcie z ilości ogólnej z Gminy.

Załącznik nr 2 do pr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1715