Proceeding: (ZP-42-SKW-2019) Dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych.

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 27-09-2019 15:24:00
Placing offers : 09-10-2019 12:00:00
Offers opening : 09-10-2019 13:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę kamizelek kuloodpornych zewnętrznych w załączeniu zamieszczamy:

- Ogłoszenie o zamówieniu (Nr ogłoszenia: 603102-N-2019 z dnia 2019-09-27 r.)

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie ZP-42-SKW-2019.pdf pdf 442.2 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
SIWZ ZP-42-SKW-2019 z załącznikami.pdf pdf 1690.03 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz ofertowy.doc doc 59 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 45 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 5 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 37 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 6 - Wzór zobowiązania.doc doc 37 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 7 - Wzór wykazu dostaw.doc doc 37.5 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Zał. 8 - Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.doc doc 50 2019-09-27 15:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP-42-SKW-2019 1.pdf pdf 26.96 2019-10-03 14:21:35 Public message
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 359.02 2019-10-03 14:21:19 Public message
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 28.45 2019-10-04 15:30:20 Public message
Zawiadomienie 2.pdf pdf 617.26 2019-10-04 15:30:13 Public message
zawiadomienie 3.pdf pdf 297.69 2019-10-08 13:45:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 657.39 2019-10-09 14:50:44 Public message
Wezwanie do złożenia dokumentów.pdf pdf 99.78 2019-10-10 14:43:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 87.84 2019-10-18 10:15:49 Public message

Announcements

2019-10-18 10:16 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-10-10 14:44 Zamówienia Publiczne W załączeniu przesyłamy wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu ZP-42-SKW-2019
Pozdrawiamy,
Zespół Zamówień Publicznych SKW

Wezwanie do złożenia [...].pdf

2019-10-09 14:51 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-08 13:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie nr 3- Wyjaśnienie treści SIWZ.

zawiadomienie 3.pdf

2019-10-04 15:30 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie nr 2- odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Zawiadomienie 2.pdf

2019-10-03 14:22 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie nr 1- odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 878