Proceeding: Obsługa logistyczna szkolenia dla UDT Oddział Bydgoszcz - ZP-DA-112/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 25-09-2019 13:52:00
Placing offers: 04-10-2019 12:00:00
Opening offers : 04-10-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na „Obsługa logistyczna szkolenia dla UDT Oddział Bydgoszcz ”

Przedmiotem zamówienia jestobsługa konferencji dla klientów UDT w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, salkonferencyjnych i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  

Do oferty należy załączyćdokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności, zeskanować i przesłać ją w formie PDF.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer