Proceeding: Obsługa logistyczna szkolenia dla UDT Oddział Bydgoszcz - ZP-DA-112/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 25-09-2019 13:52:00
Placing offers: 04-10-2019 12:00:00
Opening offers : 04-10-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na „Obsługa logistyczna szkolenia dla UDT Oddział Bydgoszcz ”

Przedmiotem zamówienia jestobsługa konferencji dla klientów UDT w oferowanym przez Wykonawcę obiekcie hotelarskim, w zakresie zapewnienia m.in.: noclegu, wyżywienia, salkonferencyjnych i dodatkowych pomieszczeń, parkingu, usług dodatkowych.  

Do oferty należy załączyćdokumenty zgodnie z Ogłoszeniem.

Uwaga: Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,tj.: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

Oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Niniejsza platforma jest narzędziem, które umożliwia złożenie oferty. Proszę ofertę podpisać pod rygorem nieważności, zeskanować i przesłać ją w formie PDF.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt do Centrum Wsparcia Klienta: 22 101 02 02,cwk@platformazakupowa.pl do wiadomości przetargi@udt.gov.pl.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - Proszę załączyć ofertę (0)
Unlock the form

The number of page views - 161

Send a message