Proceeding: Dostawa kamery wzmacniającej ruch dla UDT ZP-DS-42/19

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Division: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 25-09-2019 11:07:00
Placing offers: 28-10-2019 12:00:00
Opening offers : 28-10-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”.

Cała dokumentacja postępowania znajdujesię na stronie Zamawiającego:

https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

Oferta musi odpowiadać treści SIWZ zamieszonej na ww. stronie Zamawiającego (wraz z ogłoszeniem i pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotem zamówienia). Wykonawca ma prawo złożyćtylko jedną ofertę.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP, kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl

Zamawiający jedynie na swojej stronie będzie zamieszczał ewentualne wyjaśnienia, bądź modyfikacje SIWZ. 

Pod linkiem dopobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. wsprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu ozamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platforma zakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02,

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisanaelektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty naplatformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 458

Send a message