Proceeding: Zimowe dokarmianie żubrów – dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem w latach 2019-2020 na terenie Nadleśnictwa Żednia

Deadlines:
Posted : 20-09-2019 14:21:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : 22-10-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
7.19 Zał. 8 do SIWZ - Wzór protokołu dostawy - odbioru karmy.docx docx 232.17 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 233.42 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 478.74 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 233.57 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx docx 204.53 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 3 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 233.19 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 2 do SIWZ - JEDZ.docx docx 66.26 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx docx 237.86 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 SIWZ.pdf pdf 1068.42 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 193.88 2019-09-20 14:21:00 Adam Sorko Proceeding
7.19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (publiczne).pdf pdf 107.22 2019-11-07 09:35:24 Adam Sorko Public message
7.19 Informacja z otwarcia ofert - DOKARMIANIE.pdf pdf 121.65 2019-10-22 13:44:59 Adam Sorko Public message

Announcements

2019-11-07 09:36 Adam Sorko Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

7.19 Informacja o wy [...].pdf

2019-10-22 13:45 Adam Sorko Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja z otwarcia ofert.

7.19 Informacja z ot [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 163

Send a message