Proceeding: Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie KWP KIELCE – Stadion w 2019 roku w jesiennej serii pomiarowej (październik- grudzień)

Rafał Bartosz
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Division: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach
Deadlines:
Posted : 06-09-2019 13:06:00
Placing offers: 11-09-2019 13:00:00
Opening offers : 11-09-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty przy realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

1.   Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2.   KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3.   Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4.   Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
5.   Oferty należy składać w cenie netto + 8 % VAT.
6.   Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7.   Należność za wykonaną usługę regulowana będzie przelewem na konto wykonawcy usługi przez KWP w Kielcach w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
8.   KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty, tj. najniższa cena brutto.
9.   KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
10.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Wykonawcę niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.   


W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!   

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,tel. 41 349 2010
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul.Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092,iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.doc doc 52 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Proceeding
Umowa monitoring wód 2019.doc doc 55.5 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Proceeding
Zał. 1 - PRELIMINARZ PRAC_2019.doc doc 34 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Proceeding
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia monitoring wód 2019.docx docx 25.84 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Proceeding
Zał. 2 - oferta_cenowa_2019.doc doc 45 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Ordered object
Zał. 1 - PRELIMINARZ PRAC_2019.doc doc 34 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Ordered object
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia monitoring wód 2019.docx docx 25.84 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Ordered object
Zał. 2 - oferta_cenowa_2019.doc doc 45 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Criterium
Umowa monitoring wód 2019.doc doc 55.5 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Criterium
Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.doc doc 52 2019-09-06 13:06:00 Rafał Bartosz Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie KWP KIELCE – Stadion w 2019 roku w jesiennej serii pomiarowej (październik- grudzień) Zgodnie z preliminarzem prac

Zał. 2 - oferta_ceno [...].doc

Zał. 1 - PRELIMINARZ [...].doc

Załącznik nr 1 opis [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Zał. 2 - oferta_ceno [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Skan decyzji na prowadzenie działalności - Skan zakresu akredytacji laboratorium badawczego (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Wzór umowy - Proszę o akceptację wzoru umowy wraz z załącznikiem

Umowa monitoring wód [...].doc

Umowa o powierzeniu [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 309

Send a message