Proceeding: Sprzęt i materiały techniki biurowej ( numeratory, kalkulatory, gilotyna, laminator, zszywacze ze zszywkami)

Deadlines:
Posted : 05-09-2019 15:14:12
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W BYDGOSZCZY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 pkt 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1) Zakupy KWP w Bydgoszczy wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru, usługi lub roboty musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego/aukcji i złożoną przez wykonawcę ofertą - KWP w Bydgoszczy odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferty najkorzystniejszej, jednak jeśli tak będzie to KWP w Bydgoszczy opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

7) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej KWP w Bydgoszczy ma prawo nie wziąć pod uwagę oferty złożonej przez wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z KWP w Bydgoszczy, co skutkowało odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy lub naliczeniem kar umownych, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zdanie pierwsze ma zastosowanie w przypadku gdy naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania na platformie zakupowej.

8) Wykonawca zostanie powiadomiony przez KWP w Bydgoszczy o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności określonych w pkt. 7 regulaminu, z wyjątkiem sytuacji gdy postępowanie nie zakończyło się wyborem oferty najkorzystniejszej.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.

Attachments to proceedings

There are no attachments for proceeding

Announcements

2019-09-06 15:17 Katarzyna Minta Have edited the following elements of transactions: description of the item no. %numer% 4
2019-09-05 15:19 Katarzyna Minta w pozycji 9 w kolumnie dotyczącej jednostki miary zamawiający przez 4 szt. rozumie 4 opakowania

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 numerator Deli D 7506 6 cyfr lub Eagle Ty 102-6 cyfr 7 pc. - (0)
2 kalkulatory Citizen SDC -888X lub Citizen SDC 868 7 pc. - (0)
3 gilotyna A4 Opus Eurocut lub Fellowes Fusion 1 pc. - (0)
4 laminator A4 Fellowes Calibre A4 1 pc. - (0)
5 zszywacz 100 kartek Eagle 938 lub Eagle 8538 3 pc. - (0)
6 zszywki(opakowanie 1000 szt.) 23/6 4 pkg. - (0)
7 zszywki (opakowanie 1000 szt.) 23/8 4 pkg. - (0)
8 zszywki (opakowanie 1000 szt.) 23/10 4 pkg. - (0)
9 zszywki (opakowanie 1000 szt.) 23/13 4 pc. - (0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 264

Send a message